Týdenní rozvrh skupinových aktivit  CDS

(individuální aktivity probíhají dle domuvy s klienty v dopoledních i odpoledních hodinách)

  Název aktivity Čas aktivity Poznámka
Pondělí Klub pro rozvoj praktických dovedností 13:30 – 17:00  
Úterý

 

Společensko-kulturní odpoledne 14:30 - cca 17:30 hod. I. skupina
15:00 - cca 18:00 hod. II. skupina

Konzultace pro oblast vztahů, intimity a sexuality

čas dle domluvy, možno i jiný den   
Středa Sportovní klub 13:30 – 17:00  
Dívčí klub 15:00 - 17:00  
Pánská kutilská dílna 14:30 - 16:30  
Čtvrtek Hudebně-pohybový klub 13:30 – 17:00  
Keramika 14:00 – 15:00 I. skupina
15:00 – 16:00 II. skupina
Plavání 15:00 – 16:00  
Canisterapie 14:00 - 15:30  
Pátek pouze individuální aktivity Dle domluvy  
Sobota Sobotní klub 9:00 - 17: 00 jednou měsíčně
   
   
   
 • Plavání - probíhá v bazénu v Aquacentru Šutka kde je pro klienty vyhrazena jedna plavecká dráha. Klienti se učí základním plaveckým dovednostem – orientaci ve vodě a potápění, splývání, dýchání, pádům do vody a skokům. Po řízeném programu mají k dispozici ještě volných 15 minut.
 • Canisterapie - pes svou přítomností a interakcemi klientovi přináší pocit pohody a uvolnění, a současně zvyšuje jeho sebevědomí. Klient si ze svého pohledu se psem hraje – vodí ho, dává mu povely, schovává se mu, učí ho přeskakovat překážky, přitom však rozvíjí své komunikační dovednosti, výslovnost, jemnou i hrubou motoriku, znalost barev, rozvoj prostorové orientace apod. Psi jsou speciálně cvičeni pro tuto práci. Aktivitu v Motýlku zajišťují odborní externí lektoři.
 • Dívčí klub - aktivita se zaměřuje na seznámení klientek s dívčími tématy, mezi která patří např. sebepoznání a sebeurčení, zdravý životní styl, proměny těla při dospívání, péče o sebe, hygiena, menstruace a menstruační pomůcky, návštěva gynekologie, úprava vlasů, líčení apod.
 • Hudebně-pohybový klub - klienti na hudebně-pohybovém klubu poznávají své pohybové možnosti, učí se pracovat s emocemi, nacvičují jejich různé způsoby vyjádření. Zaměřujeme se také na rozvoj hrubé a jemné motoriky, relaxaci při hudbě a podobně. Aktivita podporuje rozvoj komunikace, všech složek sluchového vnímání, orientace v prostoru a pohybové i  hudební improvizace. Klienti se učí nové písně, trénují tak svou paměť. Při všech činnostech dbáme na podporu co největší samostatnosti klientů, podporujeme je v procesu rozhodování a zvyšujeme tak jejich pocit sebejistoty a sebevědomí.
 • Indiviuální nácvik sebeobsluhy - s klienty se individuálně nacvičují dovednosti a praktické činnosti, které nezvládají a které jsou důležité pro zvyšování jejich soběstačnosti. Tato aktivita je vhodná pro klienty, kteří pro zvládnutí vytýčené dovednosti potřebuji vyšší míru podpory nebo vytvoření specifických podmínek, které nelze splnit při podobných nácvicích ve skupině.
 • Job klub pro dospívající (aktuálně tato aktivita z provozních důvodů neprobíhá)- tato aktivita nabízí pomoc dospívajícím klientům zorientovat se v nabídce možného budoucího pracovního uplatnění a s tím spojeného vhodného výběru školy nebo učebního oboru. Zároveň se zde věnujeme nácvikům dílčích pracovních i souvisejících sociálních dovedností. 
 • Keramická dílna - cílem této aktivity je rozvoj jemné i hrubé motoriky, schopnost koncentrace, získání pracovních návyků, vytváření sociálních kontaktů s ostatními klienty. Tvůrčí činnost rozvíjí jejich estetické cítění a zlepšuje psychickou pohodu. Klienti pracují pod vedením zkušené keramičky vyškolené pro práci v sociálních službách. Podle potřeby klientům pomáhají dobrovolníci, v případně jejich rodiče (pokud mají zájem).
 • Klub pro rozvoj praktických dovedností - klienti se věnují činnostem, které cíleně rozvíjejí jejich dovednosti. Oblíbenou aktivitou je společná příprava jednoduchých jídel podle zjednodušených kuchařských receptů. Klienti však na klubu nacvičují i jiné praktické sebeobslužné dovednosti potřebné pro zvýšení soběstačnosti. Nácvik probíhá i prostřednictvím her na rozvoj jemné a hrubé motoriky, paměti, postřehu, komunikace, koncentrace apod. Při nich využíváme velké množství zajímavých a klienty oblíbených didaktických hraček a pomůcek. Každý klient má příležitost k individuální práci (s pracovníky klubu či s dobrovolníky pod jejich vedením).
 • Klub sportovní - je zaměřen především na rozvoj pohybových dovedností (hrubá motorika, rovnováha, správné držení těla, základy sportovních her). Při sportovních aktivitách, které probíhají ve skupině, klienty přirozeným způsobem zapojujeme do komunikace s ostatními klienty, pracovníky či dobrovolníky. Jejich reakce a projevy citlivým způsobem regulujeme a vedeme je k obecně přijatelné formě komunikace. Součástí klubu je individuální práce s jednotlivými klienty.
 •  Individuální konzultace pro oblast vztahů, intimity a sexuality  Konzultace jsou vedeny sexuálním důvěrníkem organizace, který je v tomto směru řádně proškolen a řídí se Protokolem sexuality. Konzultace se zaměřují na individuální potřeby konkrétního klienta, pomáhají k porozumění tématům souvisejícím se sexualitou a vztahy. Co nejvyšší informovanost zvyšuje šance klienta na prožívání vlastní sexuality a intimity srovnatelně s vrstevníky a snižuje jeho zneužitelnost. Sexuální důvěrník využívá odborné pomůcky a pracuje pod odbornou supervizí. 
 • Muzikoterapie - Hudba a její aktivní provozování je neocenitelným pomocníkem při práci s klienty se zdravotním postižením. V KC Motýlek provozujeme formu práce, která se nejvíce přibližuje tzv. edukační muzikoterapii. Hra na širokou paletu rytmických a jednoduchých melodických nástrojů, vlastní zpěv ve spojení s pohybem a tancem jsou hlavními prostředky při této formě terapie. Kromě toho, že přinášejí klientovi radost a zvyšují jeho sebevědomí, pomáhají také k rozvoji jeho dovedností v mnoha oblastech.
 • Pánská kutilská dílna - cílem je seznámit klienty s bezpečným a funkčním používáním jednoduchého pracovního náčiní a nářadí, zapojit je do drobných oprav a činností, které je dobré umět pro zajištění běžného technického provozu domácnosti (šroubování, vrtání, zatloukání, natírání, lepení, výměna žárovek, sestavování nábytku atd). Klienti si na aktivitě osvojí dovednosti, které následně budou moci využít v domácím či jiném prostředí, což je podpoří v samostatnosti a zvýší jejich sebevědomí.
 • Sobotní klub - program je spoluutvářen s klienty dle jejich přání, potřeb a možností. Věnujeme se s nimi sportovním, výtvarným a hudebně-pohybovým aktivitám, rozvoji sociálních a komunikačních dovedností v kolektivu apod. Při předchozí domluvě se všemi zúčastněnými může proběhnout i společný nákup a vaření oběda, krátký výlet, bojové hry v okolí apod.
 • Společensko-kulturní odpoledne - skupinová aktivita probíhající mimo prostory KC Motýlek. Jejím smyslem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a trénink či upevňování sociálních dovedností v reálných situacích, jejichž zvládnutí je nezbytné i pro to, aby klienti byli lépe přijímáni většinovou společností. Probíhá formou návštěv různých společenských a kulturních zařízení

Dále nabízíme služby pro rodiče:

 • Půjčovna odborné literatury a hraček.
  Všichni klienti centra denních služeb a registrovaní klienti mateřského centra mohou využít naší půjčovnu odborné a dětské literatury z naší knihovny nebo hezké hračky či praktické didaktické pomůcky pro děti. Knihy, hračky a didaktické pomůcky půjčujeme na dobu 14 dnů, pokud není dohodnuto jinak.
 • Odborné přednášky pro rodiče dětí se zdravotním postižením.
  Dle požadavků a potřeb rodičů zveme odborníky, kteří dokáží zodpovědět otázky rodičů týkajících se oblastí výchovy a péče o dětí se zdravotním postižením.
 • Svépomocné skupiny pro rodiče dětí se zdravotním postižením.
  Bezpečný prostor pro sdílení starostí, zkušeností a radostí při péči o Vaše děti. Setkání probíhají v Motýlku jedenkrát měsíčně. V případě zájmu kontaktujte Bc. Kláru Šípovou na e-mailu sipova@motylek.org.

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel