"Dobrovolník je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních."

Informace pro nové dobrovolníky

Práce dobrovolníků si velice vážíme, protože nám pomáhají poskytovat širokou nabídku služeb. Dobrovolná pomoc vychází z přání dobrovolníků a potřeb organizace. Jestliže máte konkrétní představu o práci, kterou chcete vykonávat, budeme moc rádi, když vše společně skloubíme.

V Motýlku se setkáte s dětmi se zdravotním a sociálním znevýhodněním a s jejich rodiči. Při dobrovolné práci možná sami zjistíte, že pomoc druhým pomáhá nejen jim, ale obohatí i vás…

Dobrovolníkům nabízíme

 • pojištění odpovědnosti (zdarma),
 • úvodní zaškolení,
 • výcvik,
 • průběžné metodické vedení,
 • supervize (pravidelným dobrovolníkům),
 • konzultace s koordinátorem dobrovolníků,
 • odbornou knihovnu,
 • potvrzení o dobrovolnické činnosti,
 • poskytnutí referencí např. potenciálnímu zaměstnavateli,
 • získání cenných praktických zkušeností,
 • přátelské prostředí a týmovou spolupráci.

Jak se stát dobrovolníkem?

Jestliže uvažujete o práci dobrovolníka v Motýlku, měla by být prvním krokem vaše návštěva u nás.

Setkání si můžete domluvit s naším koordinátorem dobrovolníků na  emailové adrese dobrovolnik@motylek.org nebo telefonicky na  čísle 777 964 754.

Před osobní návštěvou je užitečné odpovědět si na tyto otázky:
 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (např. přímá práce s klienty, organizační či manuální práce)?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových aktivit?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?

Kodex dobrovolníka ke stažení (formát PDF)

Úspěchy našich dobrovolníků

Dobrovolník z Pacificu převzal cenu Křesadlo

Jan Škop převzal cenu Křesadlo za rok 2020 za jeho dobrovolnickou práci pro NZDM Pacific. Honzovi moc blahopřejeme a těšíme se na další spolupráci :-)

Testovací popisek obrázku

Typy dobrovolnictví

 • zapojení při jednorázových akcích (výtvarné dílny, koncerty, kulturní akce),
 • dlouhodobá dobrovolná pomoc (při pravidelných aktivitách Motýlku).

Dobrovolníci v Motýlku vždy pracují pod metodickým vedením a za podpory pracovníků KC Motýlek a dělají jen tu práci, kterou zvládnou a na níž se „cítí“, aby zde působili nejen ke spokojenosti klientů, ale i své.

Jak a s čím dobrovolnící v Motýlku pomáhají

V centru denních služeb pro děti a dospívající se zdravotním znevýhodněním dobrovolníci pomáhají klientům např. při nácviku soběstačnosti (nácviky oblékání, příprava jednoduchých pokrmů, samostatné cestování MHD, nakupování, rozvoj sociálních dovedností vč. komunikačních, práce na počítači apod.). Dobrovolníci také klienty podporují při zapojení do skupinových aktivit, kde především plní roli jejich „asistentů“ při cvičení, plavání, tvoření apod., pomáhají i s přípravou těchto aktivit. Vzhledem k potřebám cílové skupiny je velkým přínosem i pomoc dobrovolníkům při zapojení dětí se zdravotním postižením do běžných her, což někteří z nich bez asistence nemohou.

V Nízkoprahovém klubu Pacific, který navštěvují sociálně znevýhodněné děti a mládež, se dobrovolníci zapojují do přípravy programů v klubu i akcí mimo klub (výlety, prázdninový program). Také zde se klientům mohou věnovat v rámci skupinových i individuálních aktivit (běžná komunikace s nimi, pomoc se školní přípravou, práce na PC, společným hraní her apod.).

V Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v náročné životní situaci je práce dobrovolníků vítána při individuálních i skupinových aktivitách. Například při pomoci se školní přípravou školáků v prostorách Motýlku i v rodinách. Dobrovolníci, kteří mají zkušenost s výchovou vlastních dětí nebo odpovídající kvalifikaci a zkušenosti, se zapojují také do podpory jednotlivých rodin v nepříznivé sociálnísituaci a jejich doprovázení při jejím řešení. Uskutečňují opakované návštěvy v rodině a věnují se zde nejen rodičům, ale v případě potřeby i dětem. V Motýlku dobrovolníci pomáhají při přípravě a vedení dopoledních programů školičky, pomáhají dětem při rozvoji jejich dovedností tak, aby odpovídaly jejich věku a možnostem.

Dále jsou dobrovolníci vítáni:

 • při hlídání klientů v Motýlku v době, kdy rodiče využívají poradenství, účastní se svépomocné skupiny rodičů, přednášek, které pro ně organizujeme apod.,
 • při organizaci akcí KC Motýlek:
  • výtvarné dílny - přímá pomoc dětem s tvořením,
  • pomoc s přípravou na akce (nákup, příprava potřebného materiálu, zhotovení šablon),
  • příprava prostor – rozmístění nábytku, výzdoba, úklid,
  • výlety, benefičním koncert, Puzzlemánie atd.
 • při zajištění dobrovolnické služby, kdy pomáhají při vyhledávání dalších dobrovolníků (roznášení informačních letáků, prezentaci ve školách), pomáhají při zaškolování nových dobrovolníků atd.
 • při fundraisingu – získávání prostředků na činnost (financování zmíněných služeb a projektů); zde zapojení dobrovolníků spočívá v pomoci při pořádání sbírek, oslovování potenciálních sponzorů, jednotlivých drobných dárců,
 • na výpomoc s PR aktivitami (propagace Motýlku) – vytváření propagačních materiálů, doplňování webových stránek, distribuce letáků apod.,
 • při údržbě a úklidu Motýlku – malování, drobné opravy prostor a nábytku apod., zajištění velkého úklidu,
 • při dalších příležitostných pracích podle aktuálních potřeb.
   

Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví představuje námi vítané uplatňování společenské odpovědnosti (CSR) v praxi. Firmy mívají stanovený nejčastěji jeden až dva dobrovolnické dny v roce, ve kterých jdou její zaměstnanci pomáhat obvykle neziskovým organizacím. Firemní dobrovolnictví tak přináší užitek všem zapojeným stranám. Společnost poskytne zdarma práci, čas a znalosti svých zaměstnanců. Zaměstnanci pomohou tam, kde je to potřeba a získají obohacující zkušenost s veřejně prospěšnou organizací, což působí na rozvoj jejich hodnot a pozitivní vztah k zaměstnavateli.

Díky spolupráci se společenskou platformou Byznys pro společnost působili v Motýlku v roli firemních dobrovolníků například zaměstnanci těchto firem: Česká spořitelna, a.s., Vienna Insurance Group, Engage, Allianz pojišťovna, a.s., GSK, a.s., ČSOB, a.s., Janssen-Cilag, s.r.o., ZENTIVA, ČEZ a další.

Odborné praxe studentů

Naše očekávání

Od praktikantů požadujeme spolehlivost a zájem o sociální práci.
Před přijetím na praxi je nutný osobní pohovor s vedoucím dané služby, kam se student hlásí.

Co nabízíme studentům?

Stejně jako ke klientům, tak i ke studentům uplatňujeme individuální přístup. Zjišťujeme jejich
potřeby, možnosti a očekávání a společně dojednáváme průběh i obsah praxe tak, aby byl pro
studenta i pro organizaci co největším přínosem.

V Motýlku umožňujeme krátkodobé i dlouhodobé praxe (ty upřednostňujeme). Dlouhodobé praxe
mají např. tu podobu, že student dochází 1x týdně na konkrétní aktivitu, kde se seznámí s jejím
obsahem a přínosem, jednotlivými klienty a jejich potřebami a poté je jim schopen poskytnout
potřebnou míru podpory. Celkově je tato práce pro studenta i organizaci větším přínosem, protože
díky ní může lépe proniknout do fungování služby a zvýší své znalosti i praktické dovednosti.

Co Vám praxe v Motýlku přinese?

 • setkání s lidmi, kteří dělají svou práci s respektem a porozuměním k potřebám klientů, což se pozitivně odráží na atmosféře v Motýlku i kvalitě života klientů, jejich pokrocích v dovednostech atd.
 • propojení Vašich teoretických znalostí s praxí prostřednictvím zapojení dočinnosti našich sociálních služeb (dle toho, v jaké službě student působí), v rámci nich se seznámíte se specifiky práce s jednotlivými cílovými skupinami a jejich podporou (např. s různými pracovními metodami a postupy, didakt. pomůckami, ale také s vedením dokumentace, písemnými vnitřními předpisy …)
 • možnost hlubšího ztotožnění s profesní rolí sociálního pracovníka, profesní růst
 • porozumění naplňování standardů kvality sociálních služeb v praxi (Motýlek je považován za pracoviště, kde je uplatňována dobrá praxe, vedoucí služeb i většina sociálních pracovníků má v oboru letitou praxi)

Koordinátor studentských praxí: 

Bc. Veronika Svobodová
E-mail:
 svobodova@motylek.org
Tel.: 775 964 765

Příběhy dobrovolníků

Motýlek jsem začala navštěvovat v rámci své dlouhodobé praxe na vysoké škole. Kvůli příjemné a nezaměnitelné atmosféře (ze strany pracovníků i klientů) jsem se po skončení své praxe s Motýlkem nemohla jen tak rozloučit. Nyní už pracuji a mé časové možnosti jsou trošku omezenější, ale přesto se do Motýlku ráda vracím. Motýlku vděčím za spoustu zážitků a moc mu fandím!
Nakonec si nejsem jistá, kdo komu vlastně pomáhal.
Každý dobrovolník si v Motýlku muže vybrat práci, která mu sedí.
Za dobu, kterou do Motýlku docházím, jsem měla možnost poznat velké množství zajímavých, originálních a milých lidí – nejen klientů, kterým je zde věnována kvalitní péče, ale i zaměstnanců, jejichž práce a přístup dělá toto prostředí příjemným a tvůrčím.
Dobrovolnictví v Motýlku mě baví, je to úžasně naplňující zážitek. V klubu jsme zažili množství dobrých i špatných chvil, ale nelituji ani jedné, kterou jsem s Motýlkem strávila. Je to dobrá zkušenost do života a nic Vás neodmění tolik, jako úsměv nějakého z klientů.
Prostředí Motýlku se mi hned zalíbilo a přístup tamních pracovníků mě také velmi oslovil. Mohla jsem si vyzkoušet nejrůznější činnosti. Také možnost zúčastnit se benefičních koncertů jako odměnu za pomoc jsem velmi ocenila. Myslím si, že KC Motýlek je opravdu všestranné kvalitní zařízení pro rodiny s dětmi s handicapem.
Výcvik nových dobrovolníků byl pro mě velmi přínosný, zvláště první pomoc a motivy k dobrovolnictví, mám z něj dobrý pocit, líbila se mi atmosféra, vstřícný přístup a otevřenost.

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel