Základní informace

Centrum denních služeb (CDS) je sociální služba provozovaná podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb. zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb.

CDS navštěvují děti a mladí dospělí se zdravotním postižením - mentálním, kombinovaným či jiným.  Nabízíme jim aktivity zaměřené na rozvoj jejich soběstačnosti, dovedností a zájmů.

Naše poslání

Posláním centra denních služeb KC Motýlek je napomáhat k začlenění dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do společnosti a k tomu, aby žili podobně jako jejich vrstevníci a potřebovali co nejmenší podporu svého okolí.

Komu jsou naše služby určeny

Služby poskytujeme klientům od 5 do 23 let z Prahy a okolí, kteří v důsledku zdravotního postižení:

  • mají sníženou úroveň soběstačnosti a dovedností potřebných v běžném životě pro zvládání péče o vlastní osobu nebo dovedností sociálních, motorických či pracovních

  • nemají dostatek sociálních kontaktů (např. s vrstevníky)

  • nemohou trávit volný čas aktivitami podle svých přání a předpokladů v běžných zařízeních, která jsou k tomu určena (zájmové kroužky, DDM, sportovní kluby apod.)

Služby nejsou určené klientům, u kterých je nepříznivá sociální situace primárně způsobena jejich smyslovým postižením.

Přehled našich aktivit naleznete zde

Cíle služby - jak klientům pomáháme

  • získají, rozvinou či uchovají dovednosti a návyky, které jsou potřebné k běžnému způsobu života
  • mají dostatek sociálních kontaktů
  • tráví volný čas aktivitami, které jim přinášejí uspokojení

Kapacita služby

  • celková kapacita: 70 klientů

  • max. denní kapacita: 30 klientů

Kdy máme otevřeno

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

  Provozní doba: Poznámka:
pondělí: 8:30 – 17:00 Po předchozí dohodě lze jinak.
úterý: 8:30 – 17:00

Po předchozí dohodě lze jinak.

Služba i mimo prostory KC Motýlek

středa: 8:30 – 17:00
15:00 – 18:00
Po předchozí dohodě lze jinak.
čtvrtek: 8:30 – 17:00 Po předchozí dohodě lze jinak.
pátek: 9:00 – 16:00 Po předchozí dohodě lze jinak.
sobota: 8:00 - 17:00 Jednou měsíčně dle předchozí domluvy s klienty.
neděle: zavřeno  

Naše služba očima klientů

„Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy...Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru – nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním!"

Čtěte další ohlasy rodičů našich klientů

Další služby a informace

Podpora klientů CDS v oblasti intimity, vztahů a sexuality  

Vzhledem k citlivosti tohoto tématu, které je stále pro mnohé tabu, deklarujeme svoji otevřenost a transparentnost. 

Jednou z činností Centra denních služeb je podpora klientů v oblasti intimity, vztahů a sexuality. Naši pracovníci jsou v tomto tématu vzděláváni a řídí se interním "Protokolem sexuality" a souvisejícími metodikami, které jasně vymezují jejich kompetence. Je možné obracet se na sexuální důvěrnice (aktuálně Kláru Šípovou a Veroniku Svobodovou), které poskytují sexuální osvětu a individuální konzultace. Při práci využívají odborné pomůcky. 


Činnost CDS podpořuje:

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu městské části Praha 14

 

 

Články

Zpřístupnění chaty Lužanka

Budujeme první zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním v rámci ČR. Chatu postupně přizpůsobujeme jejich specifickým potřebám, protože běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Nové vybavení Lužanky

Díky podpoře Raiffeisenbank, a.s. a společnosti Zeppelin CZ s.r.o. jsme pořídili nové vybavení na chatu Lužanka, kde organizujeme pobyty pro děti a mladé dospělé se zdravotním postižením.

Konzultační místnost

Místnost byla začátkem června 2021 dokončena a odevzdána k užívání pracovníkům klubu Pacific. Děkujeme všem, kteří pomohli a přispěli na realizaci!

Krizový fond

Za dobu epidemie koronaviru jsme potřebným dětem v době uzavření školních jídelen zdarma rozdali 1.275 obědů. Nemohli bychom tak učinit bez vás, laskavých dárců, kteří jste nám na obědy pro děti přispěli. Děkujeme, že pomáháte s námi, i za vyjádření podpory v našem úsilí!

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.

Přispějte z portálu
Darujme.cz

Chci darovat organizaci
Komunitní centrum Motýlek, z.ú.

250 Kč
500 Kč
1000 Kč

Darujme logo

Finanční
dar

PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE nabízíme uzavření darovací smlouvy i možnost dojednání účelu využití darovaných prostředků. Takový dar můžete poslat na běžný účet 113527036/5500.

ANONYMNÍ DARY prosím zasílejte na náš sbírkový účet 262427178/ 0300. Sbírku máme povolenou z Rozhodnutí Magistrátu Hl.m. Prahy, č.j. S-MHMP/1402193/2013.

Více informací o možnostech darování

Hmotný
dar

Budeme Vám vděčni i za materiální dary, které by nám pomohly v práci s našimi dětmi nebo uspořily náklady na provoz našeho zařízení. I na tuto formu daru Vám samozřejmě můžeme vystavit darovací smlouvu. Prosíme, domluvte se s námi předem o tom, zda vámi nabízený dar můžeme využít. Kontaktujte nás v tomto případě na tel. 777 964 763.

Hlavní dárci a partneři