Kritéria poskytování služby

 1. Zájemce o službu patří do stanovené cílové skupiny z hlediska věku, ten je rozdílný u jednotlivých aktivit CDS (konkrétně stanoveno v Portfoliu služeb a na webových stránkách KC Motýlek).

 2. Zájemce má zdravotní postižení - dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než jeden rok a který omezuje jeho duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má negativní vliv na soběstačnost (viz zákon o soc. službách § 3).

 3. Zdravotní stav zájemce umožňuje poskytování sociální služby, při jejím poskytování není třeba péče či dohled zdravotníka; toto kritérium může být pominuto v případě, kdy klient potřebuje čerpat nabízenou sociální službu a takovou odbornou péči zajistí sám zaškolený rodič. Zájemce dále nesmí trpět infekčním onemocněním.

 4. Zájemce o službu se nachází v nepříznivé sociální situaci, tzn., že z důvodu zdravotního postižení je ohrožen sociálním vyloučením, potřebuje podporu k tomu, aby se mohl podílet na společenském životě, měl kontakt s komunitou, není schopen uspokojovat své životní potřeby prostřednictvím běžných (veřejně přístupných) zdrojů a služeb.

 5. Osobní cíl zájemce lze naplnit prostřednictvím služby CDS (je v souladu s cíli CDS).

 6. Zájemce (nebo jeho zástupce) sdělí pracovníkovi KC Motýlek všechny informace, které jsou nezbytné pro bezpečné a odborné poskytnutí služby. Jedná se především o sdělení pravdivých informací ohledně zdravotního stavu potenciálního klienta a jeho specifických projevů a potřeb, rizikových situací, které by mohly vzniknout při poskytování služby.

 7. Zájemce svými projevy závažným způsobem neohrožuje bezpečí a zdraví ostatních klientů a pracovníků a neomezuje poskytování služeb dalším klientům.

 8. Zájemce je schopen samostatného pohybu (případně s pomocí kompenzační pomůcky nebo asistenta).

Pokud zájemce (či klient) není schopen nebo ochoten ani minimálně spolupracovat (přes využití všech dostupných a přijatelných motivačních prostředků), nabízené služby CDS svou povahou a formou práce nejsou schopny se podílet na řešení klientovy nepříznivé situace a tato skutečnost je důvodem k ukončení jejich poskytování.

Naše zásady při práci s klienty

 • dbáme na jejich důstojnost - již od útlého věku klienta usilujeme o to, aby získal pocit vlastní hodnoty, respektujeme jeho zdravotní omezení a citlivě přistupujeme k jeho potřebám; všechny klienty vedeme k vzájemnému respektujícímu a přátelskému přístupu

 • poskytujeme jim adekvátní míru podpory – vycházíme z možností každého klienta a poskytovaná podpora je vždy taková, aby umožnila získání dovedností nových, rozvoj těch stávajících nebo alespoň jejich udržení

 • služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám – rozsah poskytované podpory, typ používaných pomůcek, styl jednání, druhy používané motivace atd. volíme tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám klientů

 • podporujeme je v samostatnosti a rozvoji dovedností – podporujeme klienty v tom, aby sami usilovali o rozvoj svých dovedností s cílem postupného osamostatňování a zmenšení závislosti na rodičích a jejich pomoci a dohledu (např. možnost samostatného cestování MHD při cestě do školy nebo do KC Motýlek, připrava svačiny); rodiče motivujeme k tomu, aby své děti v samostatnosti podporovali

 • posilujeme je ve vlastním rozhodování – pokud je to jen trochu možné, dáváme klientovi možnost volby, a to i s případnými důsledky, o kterých ho v procesu rozhodování informujeme; respektujeme jeho volbu i právo na přiměřené riziko s ní spojené

 • máme pochopení pro jejich osobité projevy – každého klienta vnímáme jako osobnost a respektujeme jeho individualitu i s projevy, které k němu patří, v případě, že jimi neohrožuje okolí či neškodí sám sobě

 • uplatňujeme individuální přístup – s každým klientem dojednáváme jeho vlastní individuální plán, který vychází z pečlivého zmapování jeho nepříznivé sociální situace, jeho potřeb a cílů; plán je závazný pro způsob poskytování i náplň poskytované služby a dochází k jeho pravidelné revizi a případnému přizpůsobení aktuálním potřebám klienta


Veřejný závazek CDS ve zjednodušené formě ke stažení.

Ceník služeb CDS

Přehled aktivit KE STAŽENÍ  - s ceníkem služeb  

Platby za služby

Klient hradí platbu za aktivity po 2 měsících zpětně za služby, které využil, částku, jež v účtovaném období odpovídá skutečně čerpanému času poskytnutých služeb, jejichž využití je zaznamenáno v evidenčním systému.

Klient hradí pouze adekvátní částku vzhledem ke skutečně čerpanému času služby s přesností na minuty.

Storno poplatky

Storno poplatek se neúčtuje v případě předem omluvené nepřítomnosti trvající 3 týdny a více ze závažných důvodů (např. z rodinných, pobytu ve zdravotnickém nebo lázeňském zařízení, onemocnění). V případě požadavku na neúčtování storno poplatků musí klient nebo jeho zákonný zástupce podat písemnou žádost vedoucímu CDS s uvedením termínu, za který odečtení platby uplatňuje, a důvodu absence.

V případě nedodržení výše uvedených podmínek u individuálních aktivit hradí klient storno poplatek za všechny tyto služby, kterých se měl dle dojednaného rozsahu poskytování služby v Individuálním plánu zúčastnit, a to ve shodné výši, jako je dojednaná cena za tyto aktivity.

Bankovní spojení

Uhradit služby je nutné do 20. dne dalšího měsíce. Platit je možné nejlépe převodem na účet: Raiffeisenbank 113527036/5500 (do zprávy pro příjemce napište služby CDS, jméno dítěte a období, za které platíte). Platit můžete i v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři CDS Motýlku.

Neuhrazení platby po opakovaných výzvách je důvodem k ukončení služby.

Platnost od: 1. září 2021                           

PhDr. Hana Urbanová
ředitelka KC Motýlek

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM