Pro rodiče

Individuální podpora rodičů

Rodičům pomáháme rozvíjet znalosti a dovednosti a vyřizovat i různé osobní záležitosti, aby byli schopni zajistit dětem vhodné podmínky v domácím prostředí a aby se o ně dokázali co nejlépe postarat, měli na ně dobrý vliv (pracovníci však nepřebírají jejich roli a zodpovědnost). Naším cílem je, aby rodiče byli schopni zvládat péči o své děti výhledově bez naší podpory.

Příklady témat a oblastí, na kterých s rodiči pracujeme:
 • zajištění potřeb dětí (péče o jejich zdraví, bezpečí, hygienu, výživu, výchovu, rozvoj atd.),
 • zlepšení nepříznivé finanční situace,
 • řešení nevyhovující bytové situace,
 • vedení domácnosti a dodržování základních hygienických návyků,
 • získání zaměstnání,
 • zlepšení rodinných vztahů.

Setkávání rodičů

V rámci sociálně aktivizační služby pořádáme pro rodiče tematická setkání, kde společně hovoříme o zajímavých a užitečných tématech jako jsou finance, úsporné a zdravé vaření, péče o děti atd.

Co naše setkání nabízejí:
 • rozvoj znalostí – získání nových a praktických informací
 • možnost podělit se s ostatními o radosti, starosti i zkušenosti

Pro děti

Individuální rozvoj dětí

Cílem práce s dětmi (v jejich domovech i v Motýlku) je nejčastěji rozvoj jejich dovedností a získání návyků, které jsou důležité pro běžný život. Pracovníci zjišťují, s čím dítě potřebuje pomoci, co se potřebuje naučit, aby zvládlo to, co jiné děti jeho věku. Podle toho s ním pak provádí různá cvičení, hrají hry, které dítě baví a zároveň se díky nim učí. Zapojují i rodiče, ti tak získají nápady a zkušenosti, aby se svému dítěti mohli co nejlépe věnovat. Pro práci s dětmi mají pracovníci potřebné vybavení – např. didaktické hračky, hry, stavebnice, sportovní a výtvarné potřeby, tablety s výukovými programy atd.

Příklady témat a oblastí, na kterých s dětmi a pracujeme:
 • rozvoj rozumových a pohybových dovedností,
 • zvládnutí základů společenského chování,
 • získání návyků a následné dodržování osobní hygieny.

Pomoc se školní přípravou

V rámci sociálně aktivizační služby nabízíme v odůvodněných případech pomoc se školní přípravou. Ta je dětem poskytována tehdy, když nemají jinou možnost v této oblasti (např. jejich rodiče či jiní příbuzní jim tuto podporu zajistit nedokáží, děti nemají možnost „doučování“ ve škole č jinde). Tato aktivita slouží hlavně jako prevence školní neúspěšnosti, zbytečných přestupu dětí na jinou, méně náročnou školu nebo předčasnému ukončení školní docházky.

Služba je poskytována v Komunitním centru Motýlek nebo přímo v domácnosti rodiny a poskytují ji naši pracovníci, případně vyškolení dobrovolníci, kteří s námi spolupracují.

Jak pomáháme:
 • pomáháme dětem se získáním znalostí i vhodných studijních návyků, díky kterým budou zvládat učení co nejsamostatněji,
 • zapojujeme do školní přípravy dětí i rodiče, ti se sami učí, jak svému dítěti nejlépe pomáhat, pracovníci nepřebírají tuto rodičovskou zodpovědnost,
 • vedeme rodiče k řádné školní docházce dětí a k jejich pravidelné přípravě na vyučování, zajištění vhodných školních pomůcek a klidného domácího prostředí pro přípravu do školy,
 • v případě potřeby zprostředkováváme vyšetření a poskytujeme doprovod do poradenských a jiných odborných zařízení, např. pedagogicko-psychologické poradny,
 • motivujeme rodiče k aktivní spolupráci se školou (učiteli, vychovateli a výchovnými poradci), pomáháme jim při komunikaci s nimi,
 • v případě diagnózy specifických poruch učení či výchovných problémů dětí pomáháme rodičům při aplikaci doporučených výchovných a vzdělávacích postupů,
 • podporujeme děti v dokončení základního vzdělání a získání následné odborné kvalifikace  po ukončení ZŠ; motivují k tomuto kroku i rodiče.

Školička

 • je určena pro děti ve věku od 2,5 do 5 let z rodin, které se nacházejí v náročné životní situaci,
 • probíhá v pondělí až čtvrtek dopoledne,
 • je poskytována zcela zdarma,
 • doplňuje rodinnou výchovu, obohacuje denní program dětí,
 • je zaměřena na podporu všestranného rozvoje dětí,
 • pomáhá dětem osvojit si i správné způsoby chování,
 • usnadní dětem jejich zapojení do mateřské školky,
 • návazně na činnost s dětmi ve Školičce pracujeme i s rodiči, sdílíme s nimi informace o dětech,  aby rodina byla dítěti oporou.
Co řekly maminky o Školičce:
 • "Myslím, že náš malý je ve Školičce spokojený. Vidím u něho díky ní velký pokrok."

 • "Můj syn do Školičky chodí rád. Hodně se v ní naučil."

 • "Moje dcerka je ve Školičce velmi spokojená.  Je díky Školičce více společenská, hraje si s ostatními dětmi, s čímž měla dříve velké potíže."

 • "Náš syn se vždy do Školičky velmi těší, a když přijde domů, vypráví nám o tom, co celé dopoledne dělal."

Logopedie a speciálně pedagogické poradenství

Logopedické konzultace a cvičení vedou ke zlepšení výslovnosti a  komunikačních dovedností dětí, které mají v této oblasti obtíže. Nácvik probíhá individuálně ve spolupráci s odborníkem – zkušeným logopedem ( speciálním pedagogem), který s dítětem procvičuje potřebné dovednosti, ale zároveň předává zkušenosti rodičům, aby zvládli vést děti doma formou praktického tréninku. V případě potřeby je bude rodičům poskytováno speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti.
Jedna lekce logopedie trvá obvykle 30 minut, frekvence návštěv je  přizpůsobena potřebám dětí – zpravidla 1x za jeden až dva týdny.

Pro rodiny

Akce pro rodiny

Příležitostně pořádáme zážitkové akce pro rodiny našich klientů, a to jak Motýlku, tak i mimo něj. Akce mají charakter např. výletů, návštěv kulturních a sportovních zařízení, ale i společných oslav svátků, tvůrčích dílen apod.). Při některých akcích tak mají klienti možnost opustit prostředí sídliště, děti společně s rodiči na nich tráví čas zábavnými aktivitami. Zatím jsme navštívili např. ZOO, Planetárium, interaktivní hřiště, vyjeli jsme si parníkem. Rodiče s námi získávají inspiraci pro smysluplné trávní volného času se svými dětmi.

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám podáme bližší informace.
Výše uvádíme pouze příklady možné podpory.

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel