Zásady zpracování osobních údajů za účelem zasílání newsletteru

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Rádi bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje.

Správce vašich osobních údajů

Společnost: Komunitní centrum Motýlek, z.ú. (dále jen "Motýlek")
IČ: 265 29 301
Sídlo: Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most, 198 00
Zápis v OR: společnost zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 141

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese bartova@motylek.org nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

Zpracovávané osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa, jméno, příjmení.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů Motýlku.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu neurčitou. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

Předávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, zejména provozovatelem systému hromadné rozesílky e-mailů, společností SmartSelling a.s., se sídlem Nálepkova 14, 637 00 Brno, IČO: 29210372, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s  Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založenému výhradně na  automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Ochrana Vašich údajů

V Motýlku přijímáme veškerá technická a organizační opatření k  zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů,
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • právo vznést námitku.


Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na  nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu bartova@motylek.org.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Motýlek nemá povinnost jmenovat a nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 5. 2021 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM