"Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše."
Platón

Popis

Hudba a především její aktivní provozování je neocenitelným pomocníkem při práci s klienty se zdravotním postižením. Muzikoterapie může mít mnoho podob. V KC Motýlek provozujeme formu práce, která se nejvíce přibližuje tzv. edukační muzikoterapii. Vzhledem k často nízkému věku klientů a specifikám jejich zdravotního postižení jde o ryze individuální aktivitu. Ta umožňuje okamžitě a adekvátně reagovat na projevy klienta a jeho aktuální potřeby či rozpoložení.

Většina klientů hudbu ráda poslouchá, a ještě raději ji sama provozuje. Tohoto pozitivního vztahu k aktivnímu „muzicírování" se snažíme využít pro rozvoj mnoha různých schopností a dovedností, které by tito klienti jen obtížně získávali jinými cestami. Postupné zvládání hry na širokou paletu rytmických a jednoduchých melodických nástrojů a vlastní zpěv jsou ve spojení s pohybem a tancem hlavními prostředky při této formě terapie.

 Hlavní přínos

 • zlepšení jemné i hrubé motoriky,
 • zvýšení úrovně komunikace,
 • rozvoj řeči,
 • posílení sebevědomí,
 • získání správných dechových návyků,
 • zlepšení celkového psychického rozpoložení klienta,
 • vhodné naplnění volného času smysluplnou činností nyní i pro budoucnost.

 Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • zlepšení komunikačních schopností (verbální komunikace, zlepšení dovedností využívat prostředky alternativní a augmentativní komunikace),
 • zlepšení řečových dovedností (ve spolupráci s logopedem) – pasivní a aktivní slovní zásoba, srozumitelnost řeči, přiměřená hlasitost, koordinace dechu při řeči a zpěvu, zlepšení hybnosti jazyka a mluvidel,
 • zlepšení schopnosti vyjádřit své potřeby a přání (svoji vůli),
 • zafixování správného způsobu dýchání – dechová cvičení, hry s dechem, hra na různé dechové nástroje, zvědomění dýchání,
 • rozvoj jemné motoriky – hra na strunné (např. lyra, ukulele, kytara), dechové nástroje (flétna) či některé perkuse,
 • rozvoj hrubé motoriky – hra na velké perkuse, bicí, pohyb při hudbě a tanec, různé speciální tance na koordinaci pohybů končetin a hlavy, nácvik rovnováhy,
 • zlepšení prostorové orientace – pohyb při hudbě,
 • rozvoj sociálních dovedností (pozdrav, rozloučení, požádání, poděkování, společensky přijatelný způsob sezení, respektování pokynů, odpověď na otázku, rozhovor, schopnost ukončit činnost),
 • trénování paměti (včetně rytmické paměti) prostřednictvím zpěvu a hry na různé jednoduché rytmické či melodické hudební nástroje,
 • zlepšení schopnosti rozpoznávat a určovat barvy (hra na nástroje, kde jsou barvy klíčové pro zvládnutí hry na ně, speciální písně apod.),
 • dovednost soustředit se a setrvat u dané činnosti, dokončit úkol, schopnost relaxace, orientace v čase (práce s obrázkovou vizualizací průběhu aktivity, strukturalizace, možnost střídání aktivit podle přání a schopností klienta),
 • osamostatňování (prodlužování času bez přítomnosti rodiče),
 • zlepšení celkového psychického rozpoložení klienta – zklidnění nebo aktivizace,
 • nácvik dalších schopností a praktických dovedností, kde hudební prostředky slouží jako motivace pro všestranný rozvoj osobnosti klienta (např. rozumových schopností – dny v týdnu, hodiny, části těla),
 • posílení zdravého sebevědomí z dosažení hudebních dovedností (schopnost samostatně tvořit hudbu; zvládnout základy hry na některý z hudebních nástrojů); možnost prezentovat získané dovednosti v Motýlku i jinde – škola, rodina,…
 • vhodné naplnění volného času smysluplnou činností nejen na aktivitě samotné, ale i v domácím prostředí nyní i v budoucnosti,
 • zážitek radosti z aktivního provozování hudby.

 Podmínky:

 • klient je schopný aktivní spolupráce s terapeutem,
 • klient má pozitivní vztah k hudbě.

Upřesnění cílové skupiny

Klienti od pěti let, kteří zvládnou samostatnou spolupráci s lektorem.

Doplňující informace

Účast rodičů dle domluvy s terapeutem
Místo KC Motýlek
Poplatek 50,- Kč / návštěva (30 min.)
Termín termíny podle individuální dohody, zpravidla 1x týdně

 

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

PRO.MED.CS Praha a. s.
Activa
Albert
bezrealitky.cz
ComAp
Globus
Zyxel