UPOZORNĚNÍ: Logopedie (stejně jako ostatní služby CDS) je určena pouze dětem a a mladým dospělým se zdravotním postižením.

V současnosti Vám bohužel tuto aktivitu nemůžeme z provozních důvodů a naplněné kapacity poskytnout. V případě zájmu Vás zapíšeme do pořadníku a ozveme se v okamžiku, kdy Vám tuto službu budeme moci nabídnout.

20.9.2021

Popis

Logopedie je individuální aktivita určená klientům, kteří mají z různých důvodů narušenou komunikační schopnost, vadu výslovnosti nebo problémy s rozvojem řeči. Pokud je to pro klienta vhodné, lze pracovat na postupném zvládnutí některé z forem alternativní komunikace.

S klienty pracuje zkušená logopedka po dobu obvykle 30 minut, frekvence je přizpůsobena potřebám klientů. Na základě úvodní diagnostiky je stanoven individuální plán rozvoje komunikačních schopností, podle kterého jednotlivé lekce probíhají.

Hlavní přínos

  • zlepšení komunikačních a řečových dovedností
  • zlepšení možností vyjádřit své potřeby a přání a navazovat kontakty s okolím

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

  • zlepšení srozumitelnosti řeči, které je důležitým předpokladem pro funkční komunikaci s ostatními lidmi (zlepšení výslovnosti jednotlivých hlásek, přiměřená hlasitost, koordinace dechu při řeči, zlepšení hybnosti mluvidel, zpřesnění pohybu jazyka a rtů, zacílení pohybu a orientace jazyka v dutině ústní, uvolňování jejich případné spasticity, tj. ztuhlosti mluvidel),
  • lepší pochopení významu slov a porozumění řečenému,
  • rozšíření aktivní i pasivní slovní zásoby a zlepšení rozumových schopností,
  • rozvoj neverbální komunikace (např. vyjádření a pochopení emocí, mimiky, gest, ukazování na objekty, vyjádření souhlasu a nesouhlasu),
  • zlepšení komunikačních a sociálních dovedností (zdravení, navázání a udržení očního kontaktu, schopnost reagovat na dotaz, vedení rozhovoru),
  • pomoc rodičům při vytvoření vlastního systému alternativní a augmentativní komunikace u klientů, kteří nekomunikují verbálně (předměty, fotografie, obrázky, piktogramy, znak do řeči),
  • rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky.

Upřesnění cílové skupiny

Klienti s narušenou komunikační schopností od pěti let.

Mezi klienty, kteří využívají tuto aktivitu, patří děti a dospívající s diagnózami např. Downův syndrom, dětský autismus, mentální postižení, kombinované postižení aj.

Doplňující informace

Účast rodičů vhodná za účelem instruktáže (dle domluvy), příležitostně
Počet zúčastněných klientů jednotlivě
Místo KC Motýlek (Vlčkova 1067, Praha 9 - Černý Most)
Poplatek 50,-Kč / 30 minut
Účast dobrovolníků: ne
Termín pátek odpoledne - dle individuální dohody

Zpět na seznam aktivit

Fotoalbum

Hlavní dárci a partneři

Globus
Pepsi
ComAp
Zyxel
Activa
MČ Praha
Albert
Centrum ČM