Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Pro děti

Individuální rozvoj dětí

Cílem práce s dětmi (v jejich domovech i v Motýlku) je nejčastěji rozvoj jejich dovedností a získání návyků, které jsou důležité pro běžný život. Pracovníci zjišťují, s čím dítě potřebuje pomoci, co se potřebuje naučit, aby zvládlo to, co jiné děti jeho věku. Podle toho s ním pak provádí různá cvičení, hrají hry, které dítě baví a zároveň se díky nim učí. Zapojují i rodiče, ti tak získají nápady a zkušenosti, aby se svému dítěti mohli co nejlépe věnovat. Pro práci s dětmi mají pracovníci potřebné vybavení – např. didaktické hračky, hry, stavebnice, sportovní a výtvarné potřeby, tablety s výukovými programy atd.

Příklady témat a oblastí, na kterých s dětmi a pracujeme:

 • rozvoj rozumových a pohybových dovedností
 • zvládnutí základů společenského chování
 • získání návyků a následné dodržování osobní hygieny

 

Pomoc se školní přípravou

V rámci sociálně aktivizační služby nabízíme v odůvodněných případech pomoc se školní přípravou. Ta je dětem poskytována tehdy, když nemají jinou možnost v této oblasti (např. jejich rodiče či jiní příbuzní jim tuto podporu zajistit nedokáží, děti nemají možnost „doučování“ ve škole č jinde). Tato aktivita slouží hlavně jako prevence školní neúspěšnosti, zbytečných přestupu dětí na jinou, méně náročnou školu nebo předčasnému ukončení školní docházky.

Služba je poskytována v Komunitním centru Motýlek nebo přímo v domácnosti rodiny a poskytují ji naši pracovníci, případně vyškolení dobrovolníci, kteří s námi spolupracují.

 

jak pomáháme…

 • pomáháme dětem se získáním znalostí i vhodných studijních návyků, díky kterým budou zvládat učení co nejsamostatněji
 • zapojujeme do školní přípravy dětí i rodiče, ti se sami učí, jak svému dítěti nejlépe pomáhat, pracovníci nepřebírají tuto rodičovskou zodpovědnost
 • vedeme rodiče k řádné školní docházce dětí a k jejich pravidelné přípravě na vyučování, zajištění vhodných školních pomůcek a klidného domácího prostředí pro přípravu do školy
 • v případě potřeby zprostředkováváme vyšetření a poskytujeme doprovod do poradenských a jiných odborných zařízení, např. pedagogicko-psychologické poradny
 • motivujeme rodiče k aktivní spolupráci se školou (učiteli, vychovateli a výchovnými poradci), pomáháme jim při komunikaci s nimi
 • v případě diagnózy specifických poruch učení či výchovných problémů dětí pomáháme rodičům při aplikaci doporučených výchovných a vzdělávacích postupů
 • podporujeme děti v dokončení základního vzdělání a získání následné odborné kvalifikace  po ukončení ZŠ; motivují k tomuto kroku i rodiče

 

Školička

 • je určena pro děti ve věku od 2,5 do 5 let z rodin, které se nacházejí v náročné životní situaci
 • probíhá v pondělí až čtvrtek dopoledne
 • je poskytována zcela zdarma
 • doplňuje rodinnou výchovu,  obohacuje  denní program dětí
 • je zaměřena na podporu všestranného rozvoje dětí
 • pomáhá dětem osvojit si i správné způsoby chování
 • usnadní dětem jejich zapojení do mateřské školky
 • návazně na činnost s dětmi ve Školičce  pracujeme i s rodiči, sdílíme s nimi informace o dětech,  aby rodina byla dítěti oporou

 

Logopedie a speciálně pedagogické poradenství

Logopedické konzultace a cvičení vedou ke zlepšení výslovnosti a  komunikačních dovedností dětí, které mají v této oblasti obtíže. Nácvik probíhá individuálně ve spolupráci s odborníkem – zkušeným logopedem ( speciálním pedagogem), který s dítětem procvičuje potřebné dovednosti, ale zároveň předává zkušenosti rodičům, aby zvládli vést děti doma formou praktického tréninku. V případě potřeby je bude rodičům poskytováno speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti.

Jedna lekce logopedie trvá obvykle 30 minut, frekvence návštěv je  přizpůsobena potřebám dětí – zpravidla 1x za jeden až dva týdny.

 

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám podáme bližší informace.

Výše uvádíme pouze příklady možné podpory dětí.


 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]