Pro děti

Individuální rozvoj dětí

Cílem práce s dětmi (v jejich domovech i v Motýlku) je nejčastěji rozvoj jejich dovedností a získání návyků, které jsou důležité pro běžný život. Pracovníci zjišťují, s čím dítě potřebuje pomoci, co se potřebuje naučit, aby zvládlo to, co jiné děti jeho věku. Podle toho s ním pak provádí různá cvičení, hrají hry, které dítě baví a zároveň se díky nim učí. Zapojují i rodiče, ti tak získají nápady a zkušenosti, aby se svému dítěti mohli co nejlépe věnovat. Pro práci s dětmi mají pracovníci potřebné vybavení – např. didaktické hračky, hry, stavebnice, sportovní a výtvarné potřeby, tablety s výukovými programy atd.

Příklady témat a oblastí, na kterých s dětmi a pracujeme:

 • rozvoj rozumových a pohybových dovedností
 • zvládnutí základů společenského chování
 • získání návyků a následné dodržování osobní hygieny

 

Pomoc se školní přípravou

V rámci sociálně aktivizační služby nabízíme v odůvodněných případech pomoc se školní přípravou. Ta je dětem poskytována tehdy, když nemají jinou možnost v této oblasti (např. jejich rodiče či jiní příbuzní jim tuto podporu zajistit nedokáží, děti nemají možnost „doučování“ ve škole č jinde). Tato aktivita slouží hlavně jako prevence školní neúspěšnosti, zbytečných přestupu dětí na jinou, méně náročnou školu nebo předčasnému ukončení školní docházky.

Služba je poskytována v Komunitním centru Motýlek nebo přímo v domácnosti rodiny a poskytují ji naši pracovníci, případně vyškolení dobrovolníci, kteří s námi spolupracují.

 

jak pomáháme…

 • pomáháme dětem se získáním znalostí i vhodných studijních návyků, díky kterým budou zvládat učení co nejsamostatněji
 • zapojujeme do školní přípravy dětí i rodiče, ti se sami učí, jak svému dítěti nejlépe pomáhat, pracovníci nepřebírají tuto rodičovskou zodpovědnost
 • vedeme rodiče k řádné školní docházce dětí a k jejich pravidelné přípravě na vyučování, zajištění vhodných školních pomůcek a klidného domácího prostředí pro přípravu do školy
 • v případě potřeby zprostředkováváme vyšetření a poskytujeme doprovod do poradenských a jiných odborných zařízení, např. pedagogicko-psychologické poradny
 • motivujeme rodiče k aktivní spolupráci se školou (učiteli, vychovateli a výchovnými poradci), pomáháme jim při komunikaci s nimi
 • v případě diagnózy specifických poruch učení či výchovných problémů dětí pomáháme rodičům při aplikaci doporučených výchovných a vzdělávacích postupů
 • podporujeme děti v dokončení základního vzdělání a získání následné odborné kvalifikace  po ukončení ZŠ; motivují k tomuto kroku i rodiče

 

Školička

 • je určena pro děti ve věku od 2,5 do 5 let z rodin, které se nacházejí v náročné životní situaci
 • probíhá v pondělí až čtvrtek dopoledne
 • je poskytována zcela zdarma
 • doplňuje rodinnou výchovu,  obohacuje  denní program dětí
 • je zaměřena na podporu všestranného rozvoje dětí
 • pomáhá dětem osvojit si i správné způsoby chování
 • usnadní dětem jejich zapojení do mateřské školky
 • návazně na činnost s dětmi ve Školičce pracujeme i s rodiči, sdílíme s nimi informace o dětech,  aby rodina byla dítěti oporou


Co řekly maminky o Školičce:

 • "Myslím, že náš malý je ve Školičce spokojený. Vidím u něho díky ní velký pokrok."

 • "Můj syn do Školičky chodí rád. Hodně se v ní naučil."

 • "Moje dcerka je ve Školičce velmi spokojená.  Je díky Školičce více společenská, hraje si s ostatními dětmi, s čímž měla dříve velké potíže."

 • "Náš syn se vždy do Školičky velmi těší, a když přijde domů, vypráví nám o tom, co celé dopoledne dělal."

 

Logopedie a speciálně pedagogické poradenství

Logopedické konzultace a cvičení vedou ke zlepšení výslovnosti a  komunikačních dovedností dětí, které mají v této oblasti obtíže. Nácvik probíhá individuálně ve spolupráci s odborníkem – zkušeným logopedem ( speciálním pedagogem), který s dítětem procvičuje potřebné dovednosti, ale zároveň předává zkušenosti rodičům, aby zvládli vést děti doma formou praktického tréninku. V případě potřeby je bude rodičům poskytováno speciálně pedagogické poradenství a konzultace ke školní zralosti.

Jedna lekce logopedie trvá obvykle 30 minut, frekvence návštěv je  přizpůsobena potřebám dětí – zpravidla 1x za jeden až dva týdny.

 

Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám podáme bližší informace.

Výše uvádíme pouze příklady možné podpory dětí.


 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea