Základní informace

Pečujete o dítě se zdravotním postižením?

Možná Vám můžeme pomoci!

Centrum denních služeb

(sociální služba provozovaná podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb.)

zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

POSLÁNÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB KC MOTÝLEK

Posláním centra denních služeb KC Motýlek je napomáhat k začlenění dětí a mladých dospělých se zdravotním postižením do společnosti a k tomu, aby žili podobně jako jejich vrstevníci a potřebovali co nejmenší podporu svého okolí.

 

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

Služby poskytujeme klientům od 5 do 23 let z Prahy a okolí, kteří v důsledku zdravotního postižení:

 • mají sníženou úroveň soběstačnosti a dovedností potřebných v běžném životě pro zvládání péče o vlastní osobu nebo dovedností sociálních, motorických či pracovních

 • nemají dostatek sociálních kontaktů (např. s vrstevníky)

 • nemohou trávit volný čas aktivitami podle svých přání a předpokladů v běžných zařízeních, která jsou k tomu určena (zájmové kroužky, DDM, sportovní kluby apod.)

Služby nejsou určené klientům, u kterých je nepříznivá sociální situace primárně způsobena jejich smyslovým postižením.

 

CÍLE SLUŽBY – jak klientům pomáháme

 • získají, rozvinou či uchovají dovednosti a návyky, které jsou potřebné k běžnému způsobu života

 • mají dostatek sociálních kontaktů

 • tráví volný čas v kolektivu vrstevníků aktivitami, které jim přinášejí uspokojení

 

NAŠE ZÁSADY PŘI PRÁCI S KLIENTY

 • dbáme na jejich důstojnost – již od útlého věku klienta usilujeme o to, aby získal  pocit vlastní hodnoty, respektujeme jeho zdravotní omezení a citlivě přistupujeme k jeho potřebám; všechny klienty vedeme k vzájemnému respektujícímu a přátelskému přístupu

 • poskytujeme jim adekvátní míru podpory – vycházíme z možností každého klienta a poskytovaná podpora je vždy taková, aby umožnila získání dovedností nových, rozvoj těch stávajících nebo alespoň jejich udržení

 • služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám – rozsah poskytované podpory, typ používaných pomůcek, styl jednání, druhy používané motivace atd. volíme tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám klientů

 • podporujeme je v samostatnosti a rozvoji dovedností – podporujeme klienty v tom, aby sami usilovali o rozvoj svých dovedností s cílem postupného osamostatňování a zmenšení závislosti na rodičích a jejich pomoci a dohledu (např. možnost samostatného cestování MHD při cestě do školy nebo do KC Motýlek, připrava svačiny); rodiče motivujeme k tomu, aby své děti v samostatnosti podporovali

 • posilujeme je ve vlastním rozhodování – pokud je to jen trochu možné, dáváme klientovi možnost volby, a to i s případnými důsledky, o kterých ho v procesu rozhodování informujeme; respektujeme jeho volbu i právo na přiměřené riziko s ní spojené

 • máme pochopení pro jejich osobité projevy – každého klienta vnímáme jako osobnost a respektujeme jeho individualitu i s projevy, které k němu patří, v případě, že jimi neohrožuje okolí či neškodí sám sobě

 • uplatňujeme individuální přístup – s každým klientem dojednáváme jeho vlastní individuální plán, který vychází z pečlivého zmapování jeho nepříznivé sociální situace, jeho potřeb a cílů; plán je závazný pro způsob poskytování i náplň poskytované služby a dochází k jeho pravidelné revizi a případnému přizpůsobení aktuálním potřebám klienta


Veřejný závazek CDS ve zjednodušené formě ke stažení zde


KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Zájemce o službu patří do stanovené cílové skupiny z hlediska věku, ten je rozdílný u jednotlivých aktivit CDS (konkrétně stanoveno v Portfoliu služeb a na webových stránkách KC Motýlek).

 2. Zájemce má zdravotní postižení – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než jeden rok a který omezuje jeho duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má negativní vliv na soběstačnost (viz zákon o soc. službách § 3).

 3. Zdravotní stav zájemce umožňuje poskytování sociální služby, při jejím poskytování není třeba péče či dohled zdravotníka; toto kritérium může být pominuto v případě, kdy klient potřebuje čerpat nabízenou sociální službu a takovou odbornou péči zajistí sám zaškolený rodič. Zájemce dále nesmí trpět infekčním onemocněním.

 4. Zájemce o službu se nachází v nepříznivé sociální situaci, tzn., že z důvodu zdravotního postižení je ohrožen sociálním vyloučením, potřebuje podporu k tomu, aby se mohl podílet na společenském životě, měl kontakt s komunitou, není schopen uspokojovat své životní potřeby prostřednictvím běžných (veřejně přístupných) zdrojů a služeb.

 5. Osobní cíl zájemce lze naplnit prostřednictvím služby CDS (je v souladu s cíli CDS).

 6. Zájemce (nebo jeho zástupce) sdělí pracovníkovi KC Motýlek všechny informace, které jsou nezbytné pro bezpečné a odborné poskytnutí služby. Jedná se především o sdělení pravdivých informací ohledně zdravotního stavu potenciálního klienta a jeho specifických projevů a potřeb, rizikových situací, které by mohly vzniknout při poskytování služby.

 7. Zájemce svými projevy závažným způsobem neohrožuje bezpečí a zdraví ostatních klientů a pracovníků a neomezuje poskytování služeb dalším klientům.

 8. Zájemce je schopen samostatného pohybu (případně s pomocí kompenzační pomůcky nebo asistenta).

Pokud zájemce (či klient) není schopen nebo ochoten ani minimálně spolupracovat (přes využití všech dostupných a přijatelných motivačních prostředků), nabízené služby CDS svou povahou a formou práce nejsou schopny se podílet na řešení klientovy nepříznivé situace a tato skutečnost je důvodem k ukončení jejich poskytování.

 

KDY MÁME OTEVŘENO

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

úterý:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

středa:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.
15:00 – 18:00 služba i mimo prostory KC Motýlek

čtvrtek:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

pátek:

9:00 – 16:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

sobota:

8:00 – 17:00 – Jednou měsíčně dle předchozí domluvy s klienty.

neděle:

zavřeno

 

KAPACITA SLUŽBY

 • celková kapacita: 70 klientů

 • max. denní kapacita: 30 klientů

 

NAŠE SLUŽBA OČIMA KLIENTŮ

„Je nám v Motýlku a s Vámi moc dobře! Jsem ráda, že jste součástí našeho života a máme Vás rádi! Několikrát jsem zažila povzbuzení a psychickou podporu, která mi v danou chvíli dala naději a víru v lepší časy…Díky za to! A také oceňuji dobrou náladu a atmosféru – nikdy jsem se nesetkala se zachmuřenou tváří a špatným naladěním!"
Čtěte další ohlasy rodičů našich klientů

 

DALŠÍ SLUŽBY A INFORMACE

CHATA LUŽANKA – odpočinek rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním

Od roku 2018 nabízíme rodinám se speciálními potřebami možnost odpočinku v krásném prostředí Lužických hor na chatě Lužanka, kterou provozujeme na principu sociálního podnikání.

Chata má kapacitu 20 osob a nabízí výborné podmínky pro odpočinek. Chata je vybavena s ohledem na potřeby dětí, a to i nejmenších. Lužanka je v rámci ČR první specifické zařízení pro odpočinek rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Běžná zařízení nejsou na tento účel přizpůsobena.

Více informací o chatě Lužanka

PROTOKOL SEXUALITY CDS KC MOTÝLEK (zde)

Vzhledem k citlivosti tohoto tématu, které je stále pro mnohé tabu, deklarujeme svoji otevřenost a transparentnost. Jsme připraveni komukoliv odpovědět na otázky týkající se řešení této problematiky v naší organizaci.

Pro zájemce z řad rodičů nebo asistentů nabízíme k zapůjčení dvě instruktážní DVD.

 1. Animovaný film O SEXU (Ženy, muži, anatomie, soužití, antikoncepce, vášeň a ještě více…) a dokumentární film VZTAHY.

 2. Instruktážní videa pro muže a ženy s mentálním postižením.

 


 

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu městské části Praha 14

 
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea