Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Základní informace

PEČUJETE O DÍTĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM?

MOŽNÁ VÁM MŮŽEME POMOCI!

 

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB

(sociální služba provozovaná podle § 45 zákona č. 108/2006 Sb.)

zapsaná v registru poskytovatelů sociálních služeb

 

POSLÁNÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB KC MOTÝLEK

Posláním centra denních služeb KC Motýlek je napomáhat k začlenění dětí a dospívajících se zdravotním postižením do společnosti a k tomu, aby žili podobně jako jejich vrstevníci a v dospělosti potřebovali co nejmenší podporu svého okolí.

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY (cílová skupina)

Služby poskytujeme dětem a dospívajícím od 5 do 21 let z Prahy a okolí, kteří v důsledku zdravotního postižení:

 • mají sníženou úroveň soběstačnosti a dovedností potřebných v běžném životě pro zvládání péče o vlastní osobu nebo dovedností sociálních, motorických či pracovních
 • nemají dostatek sociálních kontaktů (např. s vrstevníky)
 • nemohou trávit volný čas aktivitami podle svých přání a předpokladů v běžných zařízeních, která jsou k tomu určena (zájmové kroužky, DDM, sportovní kluby apod.)

 

Služby nejsou určené dětem a dospívajícím, u kterých je nepříznivá sociální situace primárně způsobena jejich smyslovým postižením.

 

CÍLE SLUŽBY – jak klientům pomáháme

 • získají, rozvinou či uchovají dovednosti a návyky, které jsou potřebné k běžnému způsobu života
 • mají dostatek sociálních kontaktů
 • tráví volný čas v kolektivu vrstevníků aktivitami, které jim přinášejí uspokojení

 

NAŠE ZÁSADY PŘI PRÁCI S KLIENTY

 • dbáme na jejich důstojnost – již od útlého věku usilujeme o to, aby děti získaly pocit vlastní hodnoty, respektujeme jejich zdravotní omezení a citlivě přistupujeme k jejich potřebám; všechny klienty vedeme k vzájemnému respektujícímu a přátelskému přístupu
 • poskytujeme jim adekvátní míru podpory – vycházíme z možností každého klienta a poskytovaná podpora je vždy taková, aby umožnila získání dovedností nových, rozvoj těch stávajících nebo alespoň jejich udržení
 • služby pružně přizpůsobujeme jejich potřebám – rozsah poskytované podpory, typ používaných pomůcek, styl jednání, druhy používané motivace atd. volíme tak, aby odpovídala aktuálním potřebám klientů
 • podporujeme je v samostatnosti a rozvoji dovedností – motivujeme klienty k tomu, aby sami usilovali o rozvoj svých dovedností s cílem postupného osamostatňování a zmenšení závislosti na rodičích a jejich pomoci a dohledu (např. možnost samostatného cestování MHD při cestě do školy nebo do KC Motýlek, připravení svačiny); rodiče motivujeme k tomu, aby své děti v samostatnosti podporovaly
 • posilujeme je ve vlastním rozhodování – dáváme jim možnost volby, kde to je jen trochu možné to i s případnými důsledky, o kterých klienta při jeho rozhodování informujeme; respektujeme jejich volbu i právo na přiměřené riziko s ní spojené
 • máme pochopení pro jejich osobité projevy – každého klienta vnímáme jako osobnost a respektujeme jeho individualitu i s projevy, které k němu patří v případě, že jimi neohrožuje okolí či neškodí sám sobě
 • uplatňujeme individuální přístup – s každým klientem dojednáváme jeho vlastní individuální plán, který vychází z pečlivého zmapování jeho nepříznivé sociální situace, jeho potřeb a cílů; plán je závazný pro způsob poskytování i náplň poskytované služby a dochází k jeho pravidelné revizi a případnému přizpůsobení aktuálním potřebám klienta

 

Veřejný závazek CDS ve zjednodušené formě ke stažení zde


KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

 1. Zájemce o službu patří do stanovené cílové skupiny z hlediska věku, ten je rozdílný u jednotlivých aktivit (konkrétně stanoveno v Portfoliu).
 2. Zájemce má zdravotní postižení – dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který trvá déle než jeden rok a který omezuje jeho duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má negativní vliv na soběstačnost (viz zákon o soc. službách § 3).
 3. Zdravotní stav zájemce umožňuje poskytování sociální služby, při jejím poskytování není třeba péče či dohled zdravotníka; toto kritérium může být pominuto v případě, kdy klient potřebuje čerpat nabízenou sociální službu a takovou odbornou péči zajistí sám zaškolený rodič. Zájemce dále nesmí trpět infekčním onemocněním.
 4. Zájemce o službu se nachází v nepříznivé sociální situaci, tzn., že z důvodu zdravotního postižení je ohrožen sociálním vyloučením, potřebuje podporu k tomu, aby se mohl podílet na společenském životě, měl kontakt s komunitou, není schopen uspokojovat své životní potřeby prostřednictvím běžných (veřejně přístupných) zdrojů a služeb.
 5. Osobní cíl zájemce lze naplnit prostřednictvím služby CDS (je v souladu s cíli CDS).
 6. Zájemce (nebo jeho zástupce) sdělí pracovníkovi sdružení všechny informace, které jsou nezbytné pro bezpečné a odborné poskytnutí služby. Jedná se především o sdělení pravdivých informací ohledně zdravotního stavu dítěte a jeho specifických projevů a potřeb, rizikových situací, které by mohly vzniknout při poskytování služby
 7. Zájemce svými projevy závažným způsobem neohrožuje bezpečí a zdraví ostatních klientů a pracovníků a poskytování služeb dalším klientům.
 8. Zájemce je schopen samostatného pohybu (případně s pomocí kompenzační pomůcky nebo asistenta).

Pokud zájemce (či klient) není schopen nebo ochoten ani minimálně spolupracovat (přes využití všech dostupných a přijatelných motivačních prostředků), nabízené služby CDS svou povahou a formou práce nejsou schopny se  podílet na řešení klientovy nepříznivé situace a tato skutečnost je důvodem k ukončení jejich poskytování.

 

 

 

KDY MÁME OTEVŘENO:

.

V dalších týdnech je provozní doba jako během roku.

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

pondělí:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

úterý:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

středa:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak. 15:00 – 18:00 služba i mimo prostory KC Motýlek

čtvrtek:

8:30 – 17:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

pátek:

9:00 – 15:00 – Po předchozí dohodě lze jinak.

sobota:

8:00 – 17:00 – Jednou měsíčně dle předchozí domluvy s klienty.

neděle:

zavřenoKAPACITA SLUŽBY:kapacita: 70 klientů

 • max. denní kapacita: 30 klientů

 

NAŠE SLUŽBA OČIMA KLIENTŮ

„Na začátku tomu nechcete věřit. Říkáte si, že se doktoři spletli a všechno bude v pohodě.  Později doufáte, že momentální situace není definitivní. Nakonec velmi, velmi pomalu dojdete k závěru: moje dítě má mentální retardaci a nemohu to změnit…. čtěte dál sdělení maminky jedné z našich klientek

Vyprávění další maminky našeho klienta  – zde

 

PROTOKOL SEXUALITY CDS KC MOTÝLEK (zde)

Vzhledem k citlivosti tohoto tématu, které je stále pro mnohé tabu, deklarujeme svoji otevřenost a transparentnost. Jsme připraveni komukoliv odpovědět na otázky týkající se řešení této problematiky v naší organizaci.

Pro zájemce z řad rodičů nebo asistentů nabízíme k zapůjčení dvě instruktážní DVD.

1. Animovaný film O SEXU (Ženy, muži, anatomie, soužití, antikoncepce, vášeň a ještě více…) a Domumentární film VZTAHY

2. Instuktážní videa pro muže a ženy s mentálním postižením.

 

 


 

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu městské části Praha 14

 


 

 

 

Podívejte se, jak to u nás vypadá, nahlédněte k nám virtuální prohlídkou.

 

 


 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]