Muzikoterapie

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.

Platón

 

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti od pěti let, kteří zvládnou samostatnou spolupráci s lektorem

 

Popis:

Hudba a především její aktivní provozování je neocenitelným pomocníkem při práci s klienty se zdravotním postižením. Muzikoterapie může mít mnoho podob. V KC Motýlek provozujeme formu práce, která se nejvíce přibližuje tzv. edukační muzikoterapii. Vzhledem k často nízkému věku klientů a specifikám jejich zdravotního postižení jde o ryze individuální aktivitu. Ta umožňuje okamžitě a adekvátně reagovat na projevy klienta a jeho aktuální potřeby či rozpoložení. Většina klientů hudbu ráda poslouchá, a ještě raději ji sama provozuje. Tohoto pozitivního vztahu k aktivnímu „muzicírování" se snažíme využít pro rozvoj mnoha různých schopností a dovedností, které by tito klienti jen obtížně získávali jinými cestami. Postupné zvládání hry na širokou paletu rytmických a jednoduchých melodických nástrojů a vlastní zpěv jsou ve spojení s pohybem a tancem hlavními prostředky při této formě terapie.

 

Hlavní přínos:

 • zlepšení jemné i hrubé motoriky
 • zvýšení úrovně komunikace
 • rozvoj řeči
 • posílení sebevědomí
 • získání správných dechových návyků
 • zlepšení celkového psychického rozpoložení klienta
 • vhodné naplnění volného času smysluplnou činností nyní i pro budoucnost

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • zlepšení komunikačních schopností (verbální komunikace, zlepšení dovedností využívat prostředky alternativní a augmentativní komunikace)
 • zlepšení řečových dovedností (ve spolupráci s logopedem) – pasivní a aktivní slovní zásoba, srozumitelnost řeči, přiměřená hlasitost, koordinace dechu při řeči a zpěvu, zlepšení hybnosti jazyka a mluvidel
 • zlepšení schopnosti vyjádřit své potřeby a přání (svoji vůli)
 • zafixování správného způsobu dýchání – dechová cvičení, hry s dechem, hra na různé dechové nástroje, zvědomění dýchání
 • rozvoj jemné motoriky – hra na strunné (např. lyra, ukulele, kytara), dechové nástroje (flétna) či některé perkuse
 • rozvoj hrubé motoriky – hra na velké perkuse, bicí, pohyb při hudbě a tanec, různé speciální tance na koordinaci pohybů končetin a hlavy, nácvik rovnováhy
 • zlepšení prostorové orientace – pohyb při hudbě
 • rozvoj sociálních dovedností (pozdrav, rozloučení, požádání, poděkování, společensky přijatelný způsob sezení, respektování pokynů, odpověď na otázku, rozhovor, schopnost ukončit činnost)
 • trénování paměti (včetně rytmické paměti) prostřednictvím zpěvu a hry na různé jednoduché rytmické či melodické hudební nástroje
 • zlepšení schopnosti rozpoznávat a určovat barvy (hra na nástroje, kde jsou barvy klíčové pro zvládnutí hry na ně, speciální písně apod.)
 • dovednost soustředit se a setrvat u dané činnosti, dokončit úkol, schopnost relaxace, orientace v čase (práce s obrázkovou vizualizací průběhu aktivity, strukturalizace, možnost střídání aktivit podle přání a schopností klienta)
 • osamostatňování (prodlužování času bez přítomnosti rodiče)
 • zlepšení celkového psychického rozpoložení klienta – zklidnění nebo aktivizace
 • nácvik dalších schopností a praktických dovedností, kde hudební prostředky slouží jako motivace pro všestranný rozvoj osobnosti klienta (např. rozumových schopností – dny v týdnu, hodiny, části těla)
 • posílení zdravého sebevědomí z dosažení hudebních dovedností (schopnost samostatně tvořit hudbu; zvládnout základy hry na některý z hudebních nástrojů); možnost prezentovat získané dovednosti v Motýlku i jinde – škola, rodina,…
 • vhodné naplnění volného času smysluplnou činností nejen na aktivitě samotné, ale i v domácím prostředí nyní i v budoucnosti
 • zážitek radosti z aktivního provozování hudby

 

Podmínky:

 • klient je schopný aktivní spolupráce s terapeutem
 • klient má pozitivní vztah k hudbě

Upřesnění cílové skupiny:

Klienti od pěti let.

Více fotografií z muzikoterapie zde

Doplňující informace
Podmínky klient má pozitivní vztah k hudbě
Účast rodičů možná
Počet zúčastněných klientů
jednotlivě
Místo KC Motýlek - suterén - hudebna
Účast dobrovolníků ne
Poplatek 50,- Kč/30 minut
Termín obvykle jednou týdně 30 minut, konkrétní termín dle domluvy
 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea