Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Klub pro rozvoj sociálních dovedností

Popis:

Tato aktivita probíhá jedenkrát týdně ve skupině. Klienti se zábavnou formou učí zvládat různé situace běžného života, mají možnost rozvíjet komunikační dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor, sdílet vlastní zkušenosti a prožitky, ale také si zvykají respektovat stanovená pravidla. Na klubu se využívají prostředky dramatické výchovy s praktickým přehráváním probíraných situací. Velký prostor je vyhrazen společné diskusi nad probíranými tématy.

Přínosy a cíle aktivity:

 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, které pomohou klientovi k lepšímu začlenění do společnosti
 • zlepšení chování a způsobu komunikace s ostatními lidmi, tak aby odpovídalo společenským normám a vedlo k lepšímu přijetí člověka s postižením většinovou společností
 • zvýšení sebevědomí

 

Možné okruhy cílů, na jejichž naplnění je možné na této aktivitě pracovat:

 • zlepšení schopnosti uvědomovat si vlastní prožitky a emoce a jak ovlivňují vlastní chování člověka a jakou vyvolávají reakci okolí
 • zvládat vyjadřování vlastních emocí společensky přijatelným způsobem a umět ovlivnit svoje chování
 • rozvoj komunikačních dovedností a zlepšení srozumitelnosti řeči (podpora dobré výslovnosti a srozumitelnosti řeči) – pozdravy, omluva, prosba, žádost o  pomoc, o vypůjčení něčeho, vykání a tykání, vedení dialogu, odpovídání celou větou, kladení otázek, porozumění a možnosti využívání mimiky, gest,  intonace řeči, postoj a adekvátní odstup od druhého člověka v závislosti na druhu kontaktu (dodržování osobní zóny), udržení očního kontaktu,  vhodné běžně užívané společenské fráze při komunikaci a společenském kontaktu – jak se představit, jak zahájit komunikaci, jak se zapojit do  hovoru, o čem si s druhým lze povídat (témata), jak přerušit rozhovor, co  dělat, když nerozumím, jak si říct o zopakování, radu, pomoc, jak se k někomu připojit a společně si hrát či něco dělat, dovednost spolupráce (počkat, respektovat pravidla aktivity). Při nácviku podporujeme klienta v  ochotě komunikovat, v hraní rolí, dále využíváme mimická a řečová cvičení,  přednes, zpěv, rytmizaci, práci s hlasem a mluvidly, pantomimu, pohybové vyjádření, tanec atd.
 • schopnost diskuse – vyjádřit svůj názor, vyslechnout a přemýšlet o názoru někoho jiného
 • rozvoj sociálních dovedností – lepší pochopení společenských pravidel a jejich přijetí; respekt k druhým (jejich názoru, potřebám druhého člověka); schopnost vnímat vlastní hranice a respektovat hranice druhých (co mi není příjemné, co je moje); schopnost rozlišovat různé vztahy – jak se chovat k  cizím lidem, jak ke známým, co je kamarádství, co je partnerství, způsoby sbližování s jinými lidmi, bezpečnost ve vztazích – jaké informace neříkat cizím lidem; jak se zachovat, když mě osloví cizí člověk; jak se chovat bezpečně v různých životních situacích aj.
 • lepší zvládání různých situací z běžného života; schopnost respektovat společenská a jiná dohodnutá pravidla (využíváme dramatickou a verbální hru, příběhy, hru v roli, přehrávání situací – co bylo špatně a jak by se to dalo udělat lépe, přehrávání dobrého a špatného řešení, nácvik žádoucího jednání)

 

Témata probíraná na klubu:

Pravidla – co to jsou pravidla a k čemu slouží; Respekt – ohled k druhým, příchod na aktivitu – pozdrav; představení se; chování při pozdním příchodu; Komunikace – mimika; gesta; odstup; intonace; jak správně pozdravit; komu vykat, komu tykat; jak se představit; jak zahájit komunikaci; jak se zapojit do hovoru; o čem si s druhým lze povídat; jak přerušit rozhovor; co dělat, když nerozumím; jak si říct o zopakování, radu, pomoc; Hranice – umět vnímat vlastní hranice a respektovat hranice druhých (co mi není příjemné, co je moje); Vztahy – jak se chovám k cizím lidem, jak ke známým; co je to kamarádství, co je partnerství; sbližování; Bezpečnost ve vztazích - které informace neříkám cizím lidem; jak se zachovat, když mě osloví cizí člověk; jak se chovat bezpečně vůči různým typům cizích lidí; a mnohá další témata.


Upřesnění cílové skupiny:

Klienti od 8 let

 

 

Více fotografií z klubu pro rozvoj sociálních dovedností naleznete zde.

Doplňující informace
Podnínky účasti klient zvládne samostatný pobyt v kolektivu bez rodičů
Potřebné vlastní pomůcky přezůvky, svačina
Účast rodičů ne
Počet zúčastněných klientů maximální kapacita 8 klientů
Místo KC Motýlek
Poplatek 50,- Kč/30 minut
Účast dobrovolníků: ano
Termín středa 14:30 – 16:00
 • Nadace Agrofert
 • CRS ADVERTISING
 • Zyxel
 • Drytec
 • S.O.S. DEKORACE
 • ComAp
 • Vinný restaurant U tří housliček
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Belupo
 • Every Day Magazine
 • Decathlon
 • Moneta Money Bank
 • Oresi
 • Nadace Jistota
 • KPMG
 • Chemex
 • Nadační fond Avast
 • Středočeský humanitární fond
 • Belstav Praha - stavební firma s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]