Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Ceník centra denních služeb

Ceník aktivit CDS základních činností platný od 1. 9. 2016

Aktivita Popis Čas Cena

Canisterapie

(individuální aktivita)


 • terapie prostřednictvím kontaktu se speciálně vycvičenými psy
 • účast rodičů dle domluvy s terapeutem
 • pro klienty od 5-ti let
úterý 14:00 – 16:30 50,- / návštěva
(30 minut)

Sportovní klub (skupinová aktivita se společným i individuálním programem)


 • sportovní hry, nácvik dovedností atd.
 • mezi 15:00 až 16:00 společné cvičení
 • pro klienty od 6-ti let
pondělí  14:30 – 17:00 50,-/ 30 minut
doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

Dívčí klub

(skupinová aktivita se společným i individuálním programem)

 • nácvik praktických dovedností (vaření, úklid, stolování apod.)
 • společné debaty
 • tanec v jeho různých formách
 • pro dívky od 10-ti let
čtvrtek 15:00 –17:00 50,- Kč / 30 minut
Klub
pro rozvoj praktických dovedností
(skupinová aktivita se společným i individuálním programem)
 • (hry, tvoření, nácvik dovedností atd.)
 • v 15:00 začíná společné tvoření nebo příprava jednoduchých pokrmů
 • během klubu mohou klienti docházet na individuální aktivity
 • pro klienty od 6-ti let
úterý 13:30 – 17:00 50,-/ 30 minut;
doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

Keramická dílna (skupinová aktivita s individuálním přístupem)

 • tvoření keramiky
 • pro klienty od 5-ti let, rodiče mohou působit jako asistenti svých dětí

čtvrtek

14:00 – 15:00


100,-/
60 minut
Klub pro nácvik sociálních dovedností (skupinová aktivita)
 • hudebně-pohybově-dramatická aktivita
 • nácvik sociálních a komunikačních dovedností v běžných životních situacích
 • hry, relaxace
 • pro klienty od 8-mi let
středa 14:30 –16:00 50,-/30 minut;
doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

Muzikoterapie

(individuální aktivita)

 • formou hry na jednoduché rytmické a melodické nástroje, tancem a zpěvem se nenásilně rozvíjejí motorické, komunikační aj. dovednosti dítěte
 • pro klienty od 5-ti let
 • účast rodičů dle domluvy s terapeutem

 

termíny podle individuální dohody, zpravidla 1x týdně
50,- /návštěva
(30 min.)

Plavání

(skupinová aktivita s individuálním přístupem)

 • adaptace na vodní prostředí, výuka základů plavání, rozvoj motoriky a volních vlastností,
 • pro klienty od 5-ti let

Čtvrtek
15:00 – 16:00
místo: Aquacentrum Šutka
100,- /lekce
(60 min.)
za každé dítě spolu s jedním doprovázejícím rodičem či osobním asistentem
Společensko-kulturní odpoledne (skupinová aktivita)
 • praktický nácvik sociálně přijatelného chování na veřejnosti
 • získání sociálních a komunikačních dovedností v běžných životních situacích (nákup, chování v MHD, pohyb po veřejných komunikacích, návštěva kulturních akcí, muzeí, výstav apod.)
 • pro klienty 10-ti let
středa 16:00 – max. do 19:00 (dle typu akce) 100,- Kč/ 60 minut

 

Individuální práce s klientem


 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních nebo sebeobslužných dovedností (např. nácvik samostatného oblékání, přípravy jednoduchých pokrmů, ovládání počítače či iPadu, telefonování, samostatného cestování MHD, nakupování aj. dle potřeb dítěte apod.)
 • pro klienty od 6-ti let
termíny podle individuální dohody 50,-/30 min.

Cvičení

(skupinová aktivita)

 • jednoduché protahovací a posilovací cviky zábavnou formou, kterými děti eliminují vadné držení těla
 • Pro klienty od 8-mi let
Pondělí 14:00 – 14:30 50,-/30 min.

Tvořivá dílna

(skupinová aktivita)

 • Aktivita zaměřená na zábavné tvořivé rukodělné činnosti
 • pro klienty od 8-mi let

středa (14:30 – 16:00)
150,-/ 90 minut
Základní činnosti poskytované CDS výše uvedenými aktivitami
Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
Sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 

Základní činnosti poskytované CDS ve zjednodušené formě ke stažení zde

Další základní činnosti poskytované CDS v KC Motýlek
Základní sociální
poradenství
 • pomoc při zorientování se v nastalé situaci, poskytnutí informací vedoucích ke zlepšení nepříznivé soc. situace, podpora při výběru sociálních služeb
zdarma
Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro os.hygienu
 • mytí, koupání /pokud osoba nemá podmínky pro osobní hygienu v domácím prostředí/, pomoc při použití WC /mimo aktivity CDS/
100,-/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při konzumaci jídla a pití /mimo aktivity CDS/

Za  stravování je účtováno 15,- Kč za snídani,       15,- Kč za svačinu a 65,- Kč za oběd, pokud         byla strava zakoupena pracovníky KC                   Motýlek.

50,-/30min

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • jednorázové společné akce pořádané pro klienty a jejich rodinné příslušníky s cílem umožnit jim účast na různých společenských aktivitách (výlety, návštěvy bazénů, divadel, kina, ZOO, exkurze, rekondiční pobyty apod.)

zdarma nebo variabilní – dle typu a finanční náročnosti akce
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osob. záležitostí

 • pomoc s jednáním na úřadech a jiných institucích vedoucích k uplatňování práv a zájmů klientů, pomoc při vyplňování žádostí apod.

zdarma
Dále nabízíme
Aktivita Popis termín Cena

Vzdělávací akce

- přednášky, školení apod. pro rodinné příslušníky dětí s handicapem
jednorázově Zdarma nebo variabilní – dle typu akce

Společenské akce

- volnočasové akce pro rodiny našich klientů (koncerty, výlety, neformální setkávání, výtvarné workshopy, předvánoční besídky, zahradní pikniky apod.) jednorázově Zdarma nebo variabilní – dle typu akce


Platby za služby

Klient hradí platbu za aktivity po 2 měsících zpětně za služby, které využil, částku, jenž v účtovaném období odpovídá skutečně čerpanému času poskytnutých služeb a jejichž využití je zaznamenáno v evidenčním systému.

V případě individuálních aktivit hradí klient storno poplatek za všechny tyto služby, kterých se měl dle dojednaného rozsahu poskytování služby v Individuálním plánu zúčastnit, a to ve shodné výši, jako je dojednaná cena za tyto aktivity.

Storno poplatek se neúčtuje v případě předem omluvené nepřítomnosti trvající 3 týdny a více ze závažných důvodů (např. z rodinných, pobytu ve zdravotnickém nebo lázeňském zařízení, onemocnění). V případě požadavku na neúčtování storno poplatků musí klient nebo jeho zákonný zástupce podat písemnou žádost vedoucímu CDS s uvedením termínu, za které odečtení platby uplatňuje a důvodu absence.

Klient hradí pouze adekvátní částku vzhledem ke skutečně čerpanému času služby s přesností na minuty.

Uhradit služby je nutné do 20. dne dalšího měsíce. Platit je možné nejlépe převodem na účet: Raiffeisenbank 113527036/5500 (do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a období, za které platíte). Platit můžete i v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři Motýlku. Neuhrazení platby po opakovaných výzvách je důvodem k ukončení služby.

Platnost od: 1. září 2017

PhDr. Hana Urbanová

ředitelka KC Motýlek

 • Nadace Agrofert
 • CRS ADVERTISING
 • Zyxel
 • Drytec
 • S.O.S. DEKORACE
 • ComAp
 • Vinný restaurant U tří housliček
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Belupo
 • Every Day Magazine
 • Decathlon
 • Moneta Money Bank
 • Oresi
 • Nadace Jistota
 • KPMG
 • Chemex
 • Nadační fond Avast
 • Středočeský humanitární fond
 • Belstav Praha - stavební firma s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]