Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 Ceník centra denních služeb

 • Ceník aktivit CDS základních činností platný od 1. 9. 2016

  Aktivita Popis Čas Cena

  Canisterapie

  (individuální aktivita)


  • terapie prostřednictvím kontaktu se speciálně vycvičenými psy
  • účast rodičů dle domluvy s terapeutem
  • pro klienty od 5-ti let
  úterý 14:00 – 16:30 50,- / návštěva
  (30 minut)

  Sportovní klub (skupinová aktivita se společným i individuálním programem)


  • sportovní hry, nácvik dovedností atd.
  • mezi 15:00 až 16:00 společné cvičení
  • pro klienty od 6-ti let

  úterý 14:30 – 17:00

  středa 14:00 – 17:00

  50,-/ 30 minut
  doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

  Hudebně-pohybový klub

  (skupinová aktivita se společným i individuálním programem)


  • aktivní provozování hudby,
  • tanec, rozvoj jemné i hrubé motoriky, rytmického cítění, komunikace,…
  • pro klienty od 10 let

  čtvrtek

  14:00 –17:00

  50,- Kč / 30 minut
  Klub
  pro rozvoj praktických dovedností
  (skupinová aktivita se společným i individuálním programem)
  • (nácvik dovedností, jemné hrubé motoriky, sociálních dovedností, komunikace, atd.)
  • v 15:00 začíná společné tvoření nebo příprava jednoduchých pokrmů
  • během klubu mohou klienti docházet na individuální aktivity
  • pro klienty od 6-ti let

  pondělí

  13:30 – 17:00

  50,-/ 30 minut;
  doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

  Keramická dílna (skupinová aktivita s individuálním přístupem)

  • tvoření keramiky
  • pro klienty od 5-ti let, rodiče mohou působit jako asistenti svých dětí

  čtvrtek

  14:00 – 15:00


  100,-/
  60 minut
  Muzikoterapie

  (individuální aktivita)

  • formou hry na jednoduché rytmické a melodické nástroje, tancem a zpěvem se nenásilně rozvíjejí motorické, komunikační aj. dovednosti dítěte
  • pro klienty od 5-ti let
  • účast rodičů dle domluvy s terapeutem

   

  termíny podle individuální dohody, zpravidla 1x týdně
  50,- /návštěva
  (30 min.)

  Plavání

  (skupinová aktivita s individuálním přístupem)

  • adaptace na vodní prostředí, výuka základů plavání, rozvoj motoriky a volních vlastností,
  • pro klienty od 5-ti let

  Čtvrtek
  15:00 – 16:00
  místo: Aquacentrum Šutka
  100,- /lekce
  (60 min.)
  za každé dítě spolu s jedním doprovázejícím rodičem či osobním asistentem
  Společensko-kulturní odpoledne (skupinová aktivita)
  • praktický nácvik sociálně přijatelného chování na veřejnosti
  • získání sociálních a komunikačních dovedností v běžných životních situacích (nákup, chování v MHD, pohyb po veřejných komunikacích, návštěva kulturních akcí, muzeí, výstav apod.)
  • pro klienty 10-ti let
  středa 14:00 – max. do 18:00 (dle typu akce) 100,- Kč/ 60 minut

   

  Individuální práce s klientem


  • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních nebo sebeobslužných dovedností (např. nácvik samostatného oblékání, přípravy jednoduchých pokrmů, ovládání počítače či iPadu, telefonování, samostatného cestování MHD, nakupování aj. dle potřeb dítěte apod.)
  • pro klienty od 6-ti let
  termíny podle individuální dohody 50,-/30 min.

  Cvičení

  (skupinová aktivita)

  • jednoduché protahovací a posilovací cviky zábavnou formou, kterými děti eliminují vadné držení těla
  • Pro klienty od 8-mi let
  úterý 14:00 – 14:30 50,-/30 min.
  Job klub pro dospívající

  (skupinová aktivita)
  • seznámení s možnostmi uplatnění na trhu práce
  • představení dalšího vzdělávání v přípravě na povolání
  • poznání hodnoty peněz
  • vyzkoušení pracovních činností a postupné získávání praktických dovedností, které by jednotlivé profese obnášely
  • návštěvy škol a učilišť, které na vybrané profese studenty se spec. potřebami připravují
  • návštěvy pracovišť
  • pro klienty od 14 let
  pátek 14:00 – 15:00
  100,- Kč/ 60 minut
  Základní činnosti poskytované CDS výše uvedenými aktivitami
  Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

  Sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

   

  Základní činnosti poskytované CDS ve zjednodušené formě ke stažení zde

Další základní činnosti poskytované CDS v KC Motýlek
Základní sociální
poradenství
 • pomoc při zorientování se v nastalé situaci, poskytnutí informací vedoucích ke zlepšení nepříznivé soc. situace, podpora při výběru sociálních služeb
zdarma
Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro os.hygienu
 • mytí, koupání /pokud osoba nemá podmínky pro osobní hygienu v domácím prostředí/, pomoc při použití WC /mimo aktivity CDS/
100,-/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při konzumaci jídla a pití /mimo aktivity CDS/

Za  stravování je účtováno 15,- Kč za snídani,       15,- Kč za svačinu a 65,- Kč za oběd, pokud         byla strava zakoupena pracovníky KC                   Motýlek.

50,-/30min

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • jednorázové společné akce pořádané pro klienty a jejich rodinné příslušníky s cílem umožnit jim účast na různých společenských aktivitách (výlety, návštěvy bazénů, divadel, kina, ZOO, exkurze, rekondiční pobyty apod.)

zdarma nebo variabilní – dle typu a finanční náročnosti akce
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osob. záležitostí

 • pomoc s jednáním na úřadech a jiných institucích vedoucích k uplatňování práv a zájmů klientů, pomoc při vyplňování žádostí apod.

zdarma
Dále nabízíme
Aktivita Popis termín Cena

Vzdělávací akce

- přednášky, školení apod. pro rodinné příslušníky dětí s handicapem
jednorázově Zdarma nebo variabilní – dle typu akce

Společenské akce

- volnočasové akce pro rodiny našich klientů (koncerty, výlety, neformální setkávání, výtvarné workshopy, předvánoční besídky, zahradní pikniky apod.) jednorázově Zdarma nebo variabilní – dle typu akce


Platby za služby

Klient hradí platbu za aktivity po 2 měsících zpětně za služby, které využil, částku, jenž v účtovaném období odpovídá skutečně čerpanému času poskytnutých služeb a jejichž využití je zaznamenáno v evidenčním systému.

V případě individuálních aktivit hradí klient storno poplatek za všechny tyto služby, kterých se měl dle dojednaného rozsahu poskytování služby v Individuálním plánu zúčastnit, a to ve shodné výši, jako je dojednaná cena za tyto aktivity.

Storno poplatek se neúčtuje v případě předem omluvené nepřítomnosti trvající 3 týdny a více ze závažných důvodů (např. z rodinných, pobytu ve zdravotnickém nebo lázeňském zařízení, onemocnění). V případě požadavku na neúčtování storno poplatků musí klient nebo jeho zákonný zástupce podat písemnou žádost vedoucímu CDS s uvedením termínu, za které odečtení platby uplatňuje a důvodu absence.

Klient hradí pouze adekvátní částku vzhledem ke skutečně čerpanému času služby s přesností na minuty.

Uhradit služby je nutné do 20. dne dalšího měsíce. Platit je možné nejlépe převodem na účet: Raiffeisenbank 113527036/5500 (do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a období, za které platíte). Platit můžete i v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři Motýlku. Neuhrazení platby po opakovaných výzvách je důvodem k ukončení služby.

Platnost od: 1. září 2017

PhDr. Hana Urbanová

ředitelka KC Motýlek

 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Agrofert
 • Nadace Jistota
 • Zyxel
 • ComAp
 • Moneta Money Bank
 • Every Day Magazine
 • Chemex
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Pražské služby

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]