20. výročí Motýlku

Logo Motýlek

20 let působení Motýlku

Hezké dětství a šance na dobrou budoucnost mladým lidem se zdravotním a sociokulturním znevýhodněním.

Motýlku fandil i pan profesor Zdeněk Matějček

Motýlku fandil i pan profesor Zdeněk Matějček, významný dětský psycholog.

Na fotografii z roku 2004 jsou zakladatelky Motýlku Zuzana Jelenová a Hana Urbanová
s panem profesorem a bývalou ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou.

Historie organizace

1999

zakladatelky Sdružení - Hana Urbanová a Zuzana Jelenová

V herně mateřského centra Klubíčko (YMCA Praha) na Černém
Mostě v Praze se seznámily pozdější zakladatelky Sdružení
Hana Urbanová a Zuzana Jelenová, které sem docházely
se svými syny. Inspirovány potřebou individuálního pří-
stupu k dětem se zdravotním znevýhodněním zahájily
v YMCE unikátní projekt „Integrovaná herna“.

Právě tady je začátek působení Motýlku. Další významné
události představujeme níže.

2001

Zakládáme samostatné občanské sdružení, zaměřené primárně na podporu rodin
pečujících o děti se zdravotním znevýhodněním. Pro děti se sociálním
znevýhodněním vznikl „Klub otevřených dveří“
.

2003

První rekonstrukce KC Motýlek v roce 2003

Úřad MČ Prahy 14 nám pronajal prostory bývalé
mateřské školy, byly však zdevastované.
V květnu je dokončena první etapa rekon-
strukce a otevíráme Komunitní centrum
Motýlek.
Zakládáme Školičku, kde probíhá
systematická předškolní příprava dětí ze sociál-
ně znevýhodněných rodin.

2006

Začínáme s canisterapií

Rozšiřujeme služby pro děti se zdravotním znevýhodněním, začíná-
me s canisterapií a svépomocnou skupinou rodičů. Nízkopraho-
vý klub dostal od dětí jméno Pacific
a přestěhoval se do zre-
konstruovaných prostor na bývalou terasu.

2007

Mateřské centrum

Patronkou Motýlku se stala moderátorka
Ester Janečková. Zahájili jsme činnost ma-
teřského centra
. Nízkoprahový klub Pacific úspěšně absol-
voval hodnocení kvality České asociace streetwork a stal se 
tak jejím členem.

2010

Rekondiční pobyt

V centru denních služeb pro děti
se zdravotním znevýhodněním běží
služby na plné obrátky. Využívalo je 48 dětí a rozsah
podpory byl 2.504 hodin přímé péče. Získali jsme
certifikát Společnost přátelská rodině.

2012

Zahájení realizace projektu „Podpora rodin v náročné
životní situaci ve spolupráci s OSPOD“ zaměřeného
na pomoc rodinám, které nejsou schopné zajistit zá-
kladní potřeby svým dětem (předchůdce sociálně aktivizační služby).

2014

Tvoření v KC Motýlek

Zaregistrovali jsme novou „sociálně aktivizační službu“
pro rodiny ohrožené sociálním vyloučením
. Na sklonku
roku jsme museli ukončit provoz mateřského centra kvůli
změně grantového řízení MPSV.

2016

Rozbíháme projekt „Dejme maminkám šanci“ (financo-
vaný z fondů EU). Jeho cílem je pomoci ženám skloubit péči
o děti s nástupem do zaměstnání a zvýšit jejich uplatnitelnost
na trhu práce. Začínáme spolupracovat s Potravinovou bankou,
odkud pro naše klienty vozíme potraviny a hygienické potřeby.

2017

Díky projektu „Dejme maminkám šanci“ našlo pracovní uplatnění 26 klientek.

2018

Kompletní rekonstrukce prostor KC Motýlek. Šest měsíců pracujeme ve značně ztížených podmínkách. Pacific absolvuje audit kvality České asociace streetwork a kontrolu MHMP s výborným výsledkem.

V roce 2018 proběhla kompletní rekonstrukce prostor Motýlku

Po letech se nám také podařilo splnit náš velký sen a koupili jsme roubenou Chatu Lužanka v Horní Světlé – Mařenicích.

2019

Chata Lužanka

Začínáme jezdit na Lužanku s dětmi se zdravotním
znevýhodněním.
Někteří dospívající zde zažili svůj
první „tábor“.

2020

Zasáhla nás pandemie koronaviru, potýkáme se 
s nejrůznějšími omezeními, přesto poskytujeme kli-
entům všech sociálních služeb pomoc, kterou aktu-
álně potřebují. Velkým úspěchem je zajištění obědů
pro děti a zřízení krizového fondu na pokrytí základních potřeb dětí v nouzi.

Ředitelka Motýlku Hanka přebírá dar

 • ComAp
 • České dráhy - Informační systémy
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Eko servis a.s.
 • PV Okna
 • Kolektory Praha a.s.
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
KC Motýlek

Komunitní centrum Motýlek, z.ú.
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 - Černý Most

Číslo účtu: 113527036/5500
IČO: 265 29 301

FB KC MotýlekFB Klubu Pacific

LinkedIn KC Motýlek

Centrum denních služeb

tel: 777 964 763
email: cds@motylek.org

Nízkoprahový klub Pacific

tel: 775 964 796
email: pacific@motylek.org

Sociálně aktivizační služba

tel: 778 074 998
email: sas@motylek.org

© 2011 Komunitní centrum Motýlek. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a grafický design: Insidea