Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 

Primestsky_tabor_3.jpgNizkoprahovy_klub_Pacific3.jpgMotylek_vylet_klubu.jpgMotylek_Na-zahrade.jpgMotylek_otvirani-klubu_Pacific-.jpgMotylek_klub_bubinky2-.jpg

Základní informace

PEČUJETE O DÍTĚ A NACHÁZÍTE SE V NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI?

MOŽNÁ VÁM MŮŽEME POMOCI!


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI (SAS)

(sociální služba provozovaná podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.)

"V každém okamžiku života stojíme všichni jednou nohou

v pohádce a druhou máme nad propastí."

Paulo Coelho

 

 


POSLÁNÍ SAS

Posláním sociálně aktivizačních služeb v Komunitním centru Motýlek je podporovat rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujících podmínek v rodinném prostředí. Pomáháme rodičům překonat náročnou životní situaci tak, aby děti mohly ve svých rodinách zůstat nebo se do nich navrátit. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou rodinám aktuálně žijícím na území Prahy.

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

Služby poskytujeme rodinám s dětmi ve věku 0 – 18 let i těhotným ženám a jim blízkým osobám, kde je reálné riziko ohrožení vývoje dítěte po narození.

CO JE NAŠÍM CÍLEM

Rodičům pomáháme tak, aby:

 • měli takové dovednosti, které jim umožňují rozpoznávat a zabezpečovat potřeby dětí
 • zvládali péči o vlastní osobu, žili běžným způsobem života
 • si dokázali zajistit dostatek finančních prostředků pro uspokojování potřeb dětí, měli vyrovnaný rodinný rozpočet, uměli hospodařit s penězi
 • měli doma dobré podmínky pro výchovu dětí
 • získali nebo si udrželi vhodné bydlení, nebyli ohroženi jeho ztrátou
 • uměli vést domácnost
 • zvládali vyřizovat své osobní záležitosti
 • dokázali dětem zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání a volnočasové aktivity


Dětem a dospívajícím poskytujeme pomoc při:

 • rozvoji dovedností dle jejich věku a získání návyků důležitých pro běžný život
 • zvládání předškolní a školní přípravy (včetně pomoci s úkoly, vedeme je k pravidelné docházce do školských zařízení)
 • orientaci ve volbě povolání a s přípravou na zaměstnání
 • trávení volného s vrstevníky, podle jejich zájmů, v souladu se společenskými normami

 

Veřejný závazek SAS v zjednodušené formě ke stažení zde

Přehled poskytovaných základních činností SAS v zjednodušené formě ke stažení zde

ZÁSADY PRO PRÁCI S KLIENTY

 • ZÁSADA DŮSTOJNOSTI A OCHRANY PRÁV – dbáme na to, abychom s klienty jednali bez jakékoliv formy diskriminace a bez předsudků, zachováváme jejich důstojnost s důrazem na dodržování všech jejich práv v souladu s Etickým kodexem
 • ZÁSADA PODPOROVÁNÍ KLIENTŮ V SAMOSTATNOSTI A VLASTNÍM ROZHODOVÁNÍ – klienty motivujeme k aktivnímu přístupu, rozvíjíme jejich dovednosti, neřešíme situaci za klienty, ale podporujeme je v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním jejich důsledkům
 • ZÁSADA RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUALITY KLIENTŮ – respektujeme individuální potřeby a možnosti klientů, služby jim pružně přizpůsobujeme; respektujeme individualitu a zvyklosti rodin, pokud nejsou v rozporu se zájmy dítěte
 • ZÁSADA UPŘEDNOSTŇOVÁNÍ ZÁJMU DÍTĚTE – prioritou jsou zájmy dítěte – Úmluva o dětských právech OSN deklaruje, že zájem dítěte je prvotním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí

 

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Podstatou sociálně aktivizační služby (zkráceně SAS) je doprovázení rodin, které se nachází v nepříznivé sociální situaci. Zaměřujeme se na její zlepšení, a to např. podmínek k péči o děti v rodinách, zvýšení schopnosti rodičů pečovat o ně apod. Rodičům  poskytujeme např. poradenství i jim prakticky pomáháme v oblastech, kde je to třeba a v souladu s cíli naší služby. V případě dětí  se zaměřujeme na rozvoj dovedností i  vyrovnání jejich příležitostí v porovnání s vrstevníky atd.

Naším úkolem je především podpora rodičů, v případě závažných nedostatků v péči o děti jsme však ze zákona povinni tuto situaci oznámit OSPOD.

Klientům se věnujeme v Komunitním centru Motýlek ve Vlčkově ulici 1067 na Černém Mostě v Praze. Služba je klientům poskytována i v „terénu“ podle jejich potřeb (tzn. v přirozeném prostředí rodin – domácnostech, ale i formou doprovodů např. na úřady, do škol, při řešení zájmů klientů zde).

Sociálně aktivizační služba je poskytována zdarma.

 

KRITÉRIA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • zájemce souhlasí s poskytováním služby
 • zájemce se aktivně zapojí do řešení své situace
 • zájemce (rodič/e či jiné pečující osoby žádající o poskytnutí služby) mají zachovaný citový vztah k dítěti a zájem, aby s nimi žilo v rodině
 • zájemce patří do stanovené cílové skupiny
 • zdravotní stav zájemce umožňuje poskytování sociální služby
 • zájemce se nachází v nepříznivé sociální situaci (ověří pracovník SAS)
 • osobní cíle (potřeby) zájemce lze naplnit prostřednictvím služby SAS
 • zájemce pracovníkům sdružení sdělí informace nezbytné pro bezpečné a odborné poskytnutí sociální služby
 • zájemce svými projevy neohrožuje bezpečí a zdraví ostatních klientů a pracovníků, neznemožňuje svým chováním poskytování služby jemu a dalším klientům (v případě skupinových aktivit)¨

 


Pokud máte zájem využívat služby SAS v Komunitním centru Motýlek, kontaktujte pracovníky SAS

tel. : 778 074 998 nebo 774 722 808

e-mail: sas@motylek.org

Sjednáme si s Vámi osobní schůzku, jejímž účelem je  informovat Vás o tom, jaké služby Vám můžeme poskytnout a  ověřit, zda jsou pro řešení Vaší situace vhodné.

KDY JE VÁM SLUŽBA K DISPOZICI

Provozní doba ambulantní (v KC Motýlek):

pondělí: 8:30 – 16:30

úterý: 8:30 – 12:00

středa: 8:30 – 16:00

čtvrtek: 8:30 – 12:00

 

Provozní doba terénní (v rodinách atd.):

pondělí: 8:30 – 16:30

úterý: 8:30 – 15:00

středa: 8:30 – 16:00

čtvrtek: 8:30 – 15:00

pátek: 8:30 – 15:00

 

KAPACITA SLUŽBY

Okamžitá kapacita SAS při práci se skupinou = 12 rodin,

při individuální práci = 3 rodiny (platí stejně pro ambulantní i terénní formu poskytování služby).


PRVKY REALIZACE SLUŽBY

 • vyhledávání a kontaktování potřebných rodin (ve spolupráci s OSPOD a dalšími subjekty, předání základních informací o potřebách klienta v případě jeho zájmu o službu a souhlasu)
 • uskutečnění schůzky/schůzek s klientem s cílem zjistit jeho situaci, příčiny obtíží rodiny a jejich dopady, motivovat klienta k aktivní spolupráci na řešení jeho situace, předání informací o službě, jeho právech, povinnostech, projednání rámcových cílů spolupráce
 • uzavření smlouvy o poskytování služby (smlouvy)
 • dojednání individuálního plánu řešení nepříznivé situace klienta (analýza a zhodnocení situace, stanovení konkrétních cílů spolupráce (osobních cílů), kroků potřebných pro jejich dosažení, kritérií dosažení cílů atd.)
 • poskytování služby v rámci terénní sociální práce (např. v rodinách) i ambulantně v KC Motýlek
 • průběžná podpora rodiny (jejích členů), každá má svého klíčového pracovníka v roli koordinátora služeb, na poskytování služby se mohou podílet pracovníci na různých pozicích (dle potřeb klientů); rozsah, frekvence a doba podpory je domlouvána s klienty individuálně a flexibilně reaguje na jejich potřeby
 • průběžné vyhodnocování naplňování cílů spolupráce uvedených v individuálním plánu (dle aktuální situace a změn, proměnlivých potřeb klienta), v případě potřeby zapracování změn do individuálního plánu
 • vyhodnocování naplnění cíle spolupráce v dojednaném termínu, pokračování v poskytování služby, pokud je to třeba Dále se pracovníci v zájmu klientů věnují např.: – zprostředkování návazných služeb ve prospěch klienta (dle jeho potřeb)
 • komunikaci se spolupracujícími institucemi ve prospěch klienta (všichni pracovníci projektu v přímé práci s klienty)
 • vyhotovení záznamů do elektronického on line systému o případové práci s klienty, spolupráci s dalšími členy rodiny a spolupracujícími subjekty, práci vykonané ve prospěch klienta
 • sdílení informací o klientech v pracovním týmu (např. porady a metodická setkání pracovníků v přímé práci s klienty, individuální komunikace mezi pracovníky o vzájemné spolupráci při pomoci rodině)

 

Služba je poskytována za finanční podpory

MPSV, MHMP, MČ Prahy 14 a Nadace AGROFERT

Mateřské centrum Motýlek provozuje služby určené i rodinám pečujícím o dítě se zdravotním handicapem.


 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • S.O.S. DEKORACE
 • Nadace Jistota
 • ComAp
 • Nadace Agrofert
 • Zyxel
 • Moneta Money Bank
 • Vinný restaurant U tří housliček
 • CRS ADVERTISING
 • Středočeský humanitární fond
 • Lipnická spol. s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Tork-profesionální hygienická řešení
 • SCA

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]