Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 

Na-koupalisti-v-cakovicich-32-.jpgNa-koupalisti-v-cakovicich-12-.jpgNa-koupalisti-v-cakovicich-3-.jpgNa-koupalisti-v-cakovicich-19-.jpgNa-koupalisti-v-cakovicich-17-.jpgVylet-na-Petrin.jpg

Ceník centra denních služeb

Ceník aktivit CDS základních činností platný od 1. 9. 2016

Aktivita Popis Čas Cena

Canisterapie

(individuální aktivita)


 • terapie prostřednictvím kontaktu se speciálně vycvičenými psy
 • účast rodičů dle domluvy s terapeutem
 • pro děti od 3 let
úterý 14:00 – 16:30 50,- / návštěva
(30 minut)

Sportovní klub (skupinová aktivita se společným i individuálním programem)


 • sportovní hry, nácvik dovedností atd.
 • mezi 15:00 až 16:00 společné cvičení
 • pro děti od 6 let
pondělí  14:30 – 17:00 50,-/ 30 minut
doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

Dívčí klub

(skupinová aktivita se společným i individuálním programem)

 • nácvik praktických dovedností (vaření, úklid, stolování apod.)
 • společné debaty
 • tanec v jeho různých formách
 • pro dívky od 10-ti let
čtvrtek 15:00 –17:00 50,- Kč / 30 minut
Klub
pro rozvoj praktických dovedností
(skupinová aktivita se společným i individuálním programem)
 • (hry, tvoření, nácvik dovedností atd.)
 • v 15:00 začíná společné tvoření nebo příprava jednoduchých pokrmů
 • během klubu mohou děti docházet individuální aktivity
 • pro děti od 6 let
úterý 13:30 – 17:00 50,-/ 30 minut;
doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

Keramická dílna (skupinová aktivita s individuálním přístupem)

 • tvoření keramiky
 • pro děti od 4 let, rodiče mohou působit jako asistenti svých dětí

čtvrtek

14:15 – 15:00

nebo

15:15 – 16:00

75,-/
45 minut
Klub pro nácvik sociálních dovedností (skupinová aktivita)
 • hudebně-pohybově-dramatická aktivita
 • nácvik sociálních a komunikačních dovedností v běžných životních situacích
 • hry, relaxace
středa 14:30 –16:00 50,-/30 minut;
doba pobytu na individuální aktivitě v průběhu klubu se odečítá

Logopedie  - nácvik komunikačních dovedností

(individuální aktivita)

 • nácvik komunikačních dovedností
 • pro děti od 3 let
 • účast nebo spolupráce rodičů žádoucí

pondělí (každý týden) čtvrtek (1x za dva týdny) dle indiv. dohody, 
50,-/ návštěva
(cca 30 min.)

Muzikoterapie

(individuální aktivita)

 • formou hry na jednoduché rytmické a melodické nástroje, tancem a zpěvem se nenásilně rozvíjejí motorické, komunikační aj. dovednosti dítěte
 • pro děti od 4 let
 • účast rodičů dle domluvy s terapeutem

 

termíny podle individuální dohody, zpravidla 1x týdně
50,- /návštěva
(30 min.)

Plavání

(skupinová aktivita s individuálním přístupem)

 • adaptace na vodní prostředí, výuka základů plavání, rozvoj motoriky a volních vlastností,
 • pro děti od 3 let

Čtvrtek
15:00 – 16:00
místo: Aquacentrum Šutka
100,- /lekce
(60 min.)
za každé dítě spolu s jedním doprovázejícím rodičem či osobním asistentem

Job klub pro náctileté

(skupinová aktivita)

 

 • seznámení s možnostmi uplatnění na trhu práce
 • představení dalšího vzdělávání v přípravě na povolání
 • poznání hodnoty peněz
 • vyzkoušení pracovních činností a postupné získávání praktických dovedností, které by jednotlivé profese obnášely
 • návštěvy škol a učilišť, které na vybrané profese studenty se spec. potřebami připravují
 • návštěvy pracovišť

 

pondělí 16:30 –18:00 (v případě, že aktivita probíhá formou praktických nácviků na jednotlivých pracovištích a  v odborných učilištích po domluvě probíhá i ji v jiných termínech)

50,- Kč / 30 minut
Společensko-kulturní odpoledne (skupinová aktivita)
 • praktický nácvik sociálně přijatelného chování na veřejnosti
 • získání sociálních a komunikačních dovedností v běžných životních situacích (nákup, chování v MHD, pohyb po veřejných komunikacích, návštěva kulturních akcí, muzeí, výstav apod.)
 • pro děti a dospívající od 10-ti let
středa 16:00 – max. do 19:00 (dle typu akce) 100,- Kč/ 60 minut

 

Individuální práce s klientem


 • nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních nebo sebeobslužných dovedností (např. nácvik samostatného oblékání, přípravy jednoduchých pokrmů, ovládání počítače či iPadu, telefonování, samostatného cestování MHD, nakupování aj. dle potřeb dítěte apod.)
termíny podle individuální dohody 50,-/30 min.

Cvičení

(skupinová aktivita)

 • jednoduché protahovací a posilovací cviky zábavnou formou, kterými děti eliminují vadné držení těla
 • Pro děti od 8 let
Pondělí 14:00 – 14:30 50,-/30 min.

 

Základní činnosti poskytované CDS výše uvedenými aktivitami
Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
Sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

 

Základní činnosti poskytované CDS ve zjednodušené formě ke stažení zde

Další základní činnosti poskytované CDS v KC Motýlek
Základní sociální
poradenství
 • pomoc při zorientování se v nastalé situaci, poskytnutí informací vedoucích ke zlepšení nepříznivé soc. situace, podpora při výběru sociálních služeb
zdarma
Pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro os.hygienu
 • mytí, koupání /pokud osoba nemá podmínky pro osobní hygienu v domácím prostředí/, pomoc při použití WC /mimo aktivity CDS/
100,-/hod.
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při konzumaci jídla a pití /mimo aktivity CDS/

Za  stravování je účtováno 15,- Kč za snídani,       15,- Kč za svačinu a 65,- Kč za oběd, pokud         byla strava zakoupena pracovníky KC                   Motýlek.

50,-/30min

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • jednorázové společné akce pořádané pro klienty a jejich rodinné příslušníky s cílem umožnit jim účast na různých společenských aktivitách (výlety, návštěvy bazénů, divadel, kina, ZOO, exkurze, rekondiční pobyty apod.)

zdarma nebo variabilní – dle typu a finanční náročnosti akce
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osob. záležitostí

 • pomoc s jednáním na úřadech a jiných institucích vedoucích k uplatňování práv a zájmů klientů, pomoc při vyplňování žádostí apod.

zdarma
Dále nabízíme
Aktivita Popis termín Cena

Vzdělávací akce

- přednášky, školení apod. pro rodinné příslušníky dětí s handicapem
jednorázově Zdarma nebo variabilní – dle typu akce

Společenské akce

- volnočasové akce pro rodiny našich klientů (koncerty, výlety, neformální setkávání, výtvarné workshopy, předvánoční besídky, zahradní pikniky apod.) jednorázově Zdarma nebo variabilní – dle typu akce


Platby za služby

Klient hradí platbu za aktivity po 2 měsících zpětně za služby, které využil, částku, jenž v účtovaném období odpovídá skutečně čerpanému času poskytnutých služeb a jejichž využití je zaznamenáno v evidenčním systému.

V případě individuálních aktivit hradí klient storno poplatek za všechny tyto služby, kterých se měl dle dojednaného rozsahu poskytování služby v Individuálním plánu zúčastnit, a to ve shodné výši, jako je dojednaná cena za tyto aktivity.

Storno poplatek se neúčtuje v případě předem omluvené nepřítomnosti trvající 3 týdny a více ze závažných důvodů (např. z rodinných, pobytu ve zdravotnickém nebo lázeňském zařízení, onemocnění). V případě požadavku na neúčtování storno poplatků musí klient nebo jeho zákonný zástupce podat písemnou žádost vedoucímu CDS s uvedením termínu, za které odečtení platby uplatňuje a důvodu absence.

Klient hradí pouze adekvátní částku vzhledem ke skutečně čerpanému času služby s přesností na minuty.

Uhradit služby je nutné do 20. dne dalšího měsíce. Platit je možné nejlépe převodem na účet: Raiffeisenbank 113527036/5500 (do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte a období, za které platíte). Platit můžete i v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři Motýlku. Neuhrazení platby po opakovaných výzvách je důvodem k ukončení služby.

Platnost od: 1. září 2017

PhDr. Hana Urbanová

ředitelka KC Motýlek

 • Vinný restaurant U tří housliček
 • ComAp
 • CRS ADVERTISING
 • S.O.S. DEKORACE
 • Zyxel
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • Moneta Money Bank
 • Středočeský humanitární fond
 • Lipnická spol. s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • Městská část Praha 14
 • Online jazyky
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Tork-profesionální hygienická řešení
 • SCA

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]