Fandím Motýlku a velmi obdivuji všechny, kteří v něm pracují.

Ester Janečková, patronka Motýlku
foto

 

Generální partner

 

 Základní informace

NEVÍŠ SI RADY?  -  HLEDÁŠ KAMARÁDY?

- POTŘEBUJEŠ PROSTOR PRO SVÉ NÁPADY? – POTŘEBUJEŠ POMOC?

- CHCEŠ ZAŽÍT NĚCO NOVÉHO? …

…PAK MOŽNÁ PRÁVĚ PRO TEBE JE TADY…

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC

(sociální služba provozovaná podle § 62 zákona č. 108/2006 Sb., jedná se o službu sociální prevence)

 

"Když přemýšlíme, jak se zachovat v některé situaci ke svým dospívajícím, zeptejme se sami sebe, co bychom si v téže situaci dovolili ke svým přátelům."

Helena Chvátalová

 

POSLÁNÍ NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU PACIFIC

Nízkoprahový klub Pacific nabízí služby dětem a mládeži od 6 do 22 let z pražského sídliště Černý Most a okolí, kteří tráví svůj volný čas na ulici, prožívají náročné životní období, nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim odbornou pomoc a podporu při řešení tíživých situací, příležitost pro bezpečné a společensky přijatelné trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a začlenění do společnosti.

CO JE NZDM?

Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Cílem je umožnit návštěvníkům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Nízkoprahový klub Pacific je členem České asociace streetwork sdružující nízkoprahové sociální služby (ČAS).

 

V roce 2014  prošel nízkoprahový klub Pacific auditem České asociace streetwork, který kontroloval kvalitu poskytovaných služeb.

Standardy kvality ČAS naplňujeme na 99%.www.streetwork.cz


CÍLE NÍZKOPRAHOVÉHO KLUBU PACIFIC

Uživatelé:

 • se nechovají rizikově nebo se míra jejich rizikového chování snížila
 • žijí v souladu se základními společenskými normami
 • tráví volný čas bezpečně pro sebe i druhé a podle svých osobních předpokladů
 • mají kontakty s vrstevníky v míře a kvalitě odpovídající jejich potřebám
 • rozumí zátěžové události, kterou prožívají a umí si představit její důsledky, znají možnosti    jejího řešení nebo vyrovnání se s ní, přiměřeně na ní nebo obavy z ní reagují
 • dosáhli takové úrovně schopností a dovedností, která odpovídá jejich věku nebo se zvýšila

CÍLOVÁ SKUPINA  /KOMU POMÁHÁME/

Služby NZDM Pacific jsou určené dětem a mládeži ve věku od 6 do 22 let, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci či je pravděpodobné, že se do takové situace mohou v blízké době dostat, jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy, dostávají se do konfliktů se společností, zažívají obtížné životní události, vyrůstají v nevyhovujícím nebo nedostatečně podnětném či podpůrném rodinném zázemí, mají vyhraněný životní styl, dávají přednost pasivnímu trávení volného času nebo nemají dostatek příležitostí k jeho aktivnímu trávení.

 

KAPACITA SLUŽBY

 • roční kapacita:  300 klientů
 • denní kapacita: 35 klientů

 

ZÁSADY

Pracovníci Pacificu dodržují tyto zásady:

Veškeré služby NZDM Pacific jsou poskytovány se zřetelem na dodržování těchto zásad:

 • Nízkoprahovost = snadná dostupnost – vstup do klubu je zdarma, využívání služeb klubu je dobrovolné – není vyžadována pravidelná docházka do klubu ani závazné přihlášení, uživatelé mohou přicházet i odcházet kdykoliv v provozní době, která je určena s ohledem na jejich potřeby a zájem
 • Anonymita a důvěrnost – uživatelé mohou po celou dobu užívání služeb klubu zůstat v anonymitě (vystupovat pod přezdívkou nebo kódem), nemusí sdělovat své osobní údaje, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí
 • Samostatnost – uživatele podporujeme v rozvoji dovedností a využívání běžně dostupných služeb - Individuální přístup – každému uživateli se věnujeme s ohledem na jeho potřeby, bez jakékoliv formy diskriminace, služby pružně přizpůsobujeme potřebám uživatelů
 • Respekt – uživatelé mají právo se sami rozhodovat, jak budou řešit svoji situaci, i bez ohledu na doporučení a názor pracovníka, jsou podporováni v tom, aby činili vlastní rozhodnutí s porozuměním a přijetím důsledků těchto rozhodnutí
 • Důstojnost – pracovníci vždy dbají na to, aby s uživateli nejednali na základě předsudků a zachovávali jejich důstojnost s důrazem na práva uživatelů

 

 

KONTAKT

Komunitní centrum Motýlek

Nízkoprahový klub Pacific

Vlčkova 1067, Praha 14

tel.: 281 912 081,  775 964 765

Vedoucí služby :Bc. Lukáš Petrželka, petrzelka@motylek.org, tel. 775 964 796


Projekt "Podpora dětí a mladých dospělých z klubu Pacific" byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu městské části Praha 14.

 

 
 

 
 • Zyxel
 • Moneta Money Bank
 • Activa - Potřeby pro kancelář
 • ComAp
 • Cetelem
 • Středočeský humanitární fond
 • Belstav Praha - stavební firma s.r.o.
 • Bigmedia
 • Nadace ČEZ
 • CzechTourism
 • LAM PLUS , s. r. o.
 • Lipnická spol. s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • Leonarda spol. s r.o.
 • Peugeot Kopecký
 • Městská část Praha 14
 • NOEN, a.s.
 • Online jazyky
 • MČ PRAHA 8
 • MČ PRAHA 9
 • Nadační fond porozumění
 • Globus
 • Pepsi
 • PRO.MED.CZ Praha a.s.
 • Stavební bytové družstvo Praha
 • Insidea
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Tork-profesionální hygienická řešení
 • SCA

 

 

 

 

© 2011 [ komunitní centrum motýlek ] Všechna práva vyhrazena. Webdesign a Grafický design [ Insidea ]